วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันพุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. หารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภาสกร  บุญญลักษม์) ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สนจ.กยพ
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน ห้องประชุมหริภุญชัย ก.จ.จ.ลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุมจามเทวี คลัง
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายภาสกร บุญญลักษม์) ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
13:30 น. ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการใช้กำลังจิตอาสาและการปฏิบัติต่อประชาชนที่เคยติดตามเฝ้ารับเสด็จ (ขั้นฟื้นฟู) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมอนันตยศ พมจ.
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09:30 น. ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายภาสกร บุญญลักษม์) ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(กยพ.)
09:30 น. ประชุม ก.จ.จ.ลพ. ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ./จ่าจังหวัด
13:30 น. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุมจามเทวี สนง.คลัง/สมต.จ.ร่วมประชุม
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เข้าพบหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด สนจ./กยพ.
09:30 น. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายภาสกร บุญญลักษม์) ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
13:30 น. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุมจามเทวี คลัง