เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนบูรณาการภาคเอกชน ระดมความคิด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตร หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม ปี 2566 – 2570
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ส.ค. 2564, 08:35

              จังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตร หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม ปี 2566 – 2570 โดยบูรณาการระหว่างส่วนราชการกับภาคเอกชน หาแนวทาง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้คลี่คลายลง
             วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2564 ) ที่ห้องประชุมทาทุ่งหลวง โรงแรมกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตร หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน ได้จัดขึ้น โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม
              ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แผนพัฒนาจังหวัดถือเป็นแผนที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนา จังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ซึ่งมุ่งตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โดยการพัฒนาในแต่ละด้านนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และ ภาคประชาชน ในลักษณะร่วมคิด และร่วมกันทํางาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการร่วมกัน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบในลักษณะการ เชื่อมโยง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ( ลำไย มะม่วง ) ต้นน้ำ ให้หน่วยงานด้านการเกษตรมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพ มีการคัดแยกเกรดสินค้า และการรับรองมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดกลาง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน จัดทำโครงการในการแปรรูป หรือนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่า อาทิ การก่อสร้างโรงอบลำไย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไย ส่วนปลายน้ำ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด จัดทําโครงการตลาดรองรับสินค้าทั้งระบบออฟไลน์ และ ระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ขอให้มีการวางแผนบริหารจัดการร่วมกันล่วงหน้า ตั้งแต่ ปริมาณผลผลิตที่จะออกมา ตลาดสินค้าที่จะรองรับ และแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง ซึ่งจะต้องจัดเตรียมแผนไว้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 3 1 3 9

วันนี้

จำนวน

207

สัปดาห์นี้

จำนวน

2385

เดือนนี้

จำนวน

6507

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]