เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานบริการ เครือข่ายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ให้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข เทศบาล และสถานประกอบการ ที่รักษามาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุข จำนวน 96 แห่ง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 31 ส.ค. 2561, 14:05

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานบริการ เครือข่ายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ให้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข เทศบาล และสถานประกอบการ ที่รักษามาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุข จำนวน 96 แห่ง 

วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมดอกป้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย โดยมี ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมประชุม จำนวน 150 คน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานบริการ เครือข่ายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ สถานพยาบาล และสถานประกอบการ ที่รักษามาตรฐาน การจัดการด้านสาธารณสุข จำนวน 96 แห่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าว ชื่นชมสถานบริการ และสถานพยาบาล ที่ได้รักษามาตรฐาน ความปลอดภัยด้านอนามัย และขอให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ ประชาชน และผู้มาใช้บริการในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายและสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง นำเสนอผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital สู่ระดับดีมากได้อย่างไร , การบรรยายเรื่องผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงาน สู่แผนการปฏิบัติ ปี 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ เครือข่ายเสนอแผนการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานในพื้นที่ โดยทีมงานระดับอำเภอ ทุกแห่ง ซึ่งผู้บริหารสถานพยาบาล และสถานประกอบการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำนโยบายการจัดการด้านสาธารณสุขเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการนายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ตรวจแนะนำ ติดตาม ประเมินมาตรฐาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงยกระดับรับรองมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ทั้งหมด จำนวน 8 แห่ง, สถานบริการสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 23 แห่ง, ส้วมสาธารณะ ในสถานบริการสาธารณสุข เทศบาล สถานประกอบการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS จำนวน 65 แห่ง รวมทั้งหมด 96 แห่ง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:27

               วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 25 ม.ค. 2566, 20:25

              วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 12:01

                ตลอดทั้งปี 2566 นี้ อบจ.ลำพูน เชิญชวน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 7 6 1

Today

Total

56

The week

Total

887

This month

Total

3065

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]