เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน ลงแขกเกี่ยวข้าว ในกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวนาปี สู่วิถีที่ยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:23

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) ที่บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าง ในกิจกรรม"เอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าวนาปี สู่วิถีที่ยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของ กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

               บ้านแวนนาริน หมู่ที่ 1 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 299 คน 96 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบ้านแวนนาริน เป็นหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ผู้คนรักความสงบ มีความสมัครสมานสามัคคี และเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลลี้ หรือ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้จัดการประจำตำบล นำความรู้ การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในระดับพื้นที่ การสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่นำไปเพาะปลูก สร้างรายได้และผลผลิตจุนเจือครอบครัว

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าซิ่นตีนจกบ้านปวงคำ นิทรรศการธรรมศิลป์ บ้านแวนาริน วงดนตรีพื้นเมือง ช่างซอ บ้านม่วงสามปี นิทรรศการผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าและกล้วยฉาบ บ้านใหม่ศรีวิลัยและ นิทรรศการผักปลอดสารเคมีและธนาคารเมล็ดพันธ์พื้นบ้าน บ้านแวนนาริน อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:32

              วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:31

               เช้าวันนี้ (3 มิถุนายน 2565) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:21

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พ.ค. 2565, 16:47

           จังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงา...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 5 8 7

Today

Total

5

The week

Total

538

This month

Total

2338

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]