นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 15:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 บก.อส.จ.ลพง.
18:00 น. งานเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดกรมการปกครอง โรงแรมเฮือนดาหลา ปกครองและชมรมนายอำเภอ