นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 10:00 น. ประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ห้อง อพ.สธ. ชั้น 3 สนจ./กยพ.
10:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ ZOOM ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 OSM
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน ห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2 สนจ./กบค.