นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 10:30 น. ตรวจโรงแรมและประชุมพิจารณาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม "นอนม่วน รีสอร์ท" เลขที่ 312 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน ปค.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.