นายสันติธร ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย 13:30 น. ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการศึกษาพื้นทีต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ สถจ.
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4