วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันอังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13:30 น. ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และการศึกษาพื้นทีต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ สถจ.
15:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ทสจ.
10:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ ZOOM ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 สนจ./กยพ.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุม POC ชั้น 3 ทสจ.
15:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ปค./ป้องกัน
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:00 น. ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดการกับภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง/ผู้ป่วยนิติจิตเวช เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ห้องประชุมเดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน รพ.ลพ.
09:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน วัดแม่สารป่าขาม ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน พมจ.
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) จังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุม POC ชั้น 3 พช.
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
15:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2567 ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 บก.อส.จ.ลพง.
18:00 น. งานเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดกรมการปกครอง โรงแรมเฮือนดาหลา ปกครองและชมรมนายอำเภอ
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10:00 น. ประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ห้อง อพ.สธ. ชั้น 3 สนจ./กยพ.
10:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ ZOOM ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 OSM
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน ห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2 สนจ./กบค.