วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:30 น. ประธานพิธีเปิดงานสัมมนา  "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together" อนาคตลำพูนกับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC)   ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรม แกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน สถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15:00 น. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เพื่อขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ?โคก หนอง นา โมเดล? (CLM) ระดับตำบล หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง พช. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย)
นายโยธิน ประสงค์ความดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สหกรณ์จังหวัด
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 พมจ.
นายสมาน กองแก้ว
ปลัดจังหวัดลำพูน
08:30 น. เข้าร่วมการสัมมนา "Forum 2023: NEC Lamphun Moving Forward Together" อนาคตลำพูนขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โรงแรม Grand Pa Hotel and Resort Lamphun มช*
09:30 น. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด*
14:30 น. ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Mod for Quality of Life : CLM) โคก หนอง นา โมเดล บ้านน้ำดิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พช/ ชุดผ้าไทย
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 สหกรณ์จังหวัด