วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน
วันศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08:00 น. ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน ห้องส่ง สวท.ลำพูน สวท.ลำพูน
09:00 น. สมาชิกวุฒิสภาพบปะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน และลูกจ้าง ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนจ.
10:45 น. สมาชิกวุฒิสภารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ประตูป่า พบปะกับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรแปลงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สหกรณ์การเกษตรประตูป่า อ.เมืองลำพูน สนจ.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน (คณะทำงานด้านการพัฒนาคน) ห้องประชุมหริภุญชัย พช.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10:30 น. ตรวจโรงแรมและประชุมพิจารณาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม "นอนม่วน รีสอร์ท" เลขที่ 312 ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน ปค.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:00 น. สมาชิกวุฒิสภาพบปะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน และลูกจ้าง ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนจ./กยพ.
10:45 น. สมาชิกวุฒิสภารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ประตูป่า พบปะกับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรแปลงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สหกรณ์การเกษตรประตูป่า อ.เมืองลำพูน สนจ./กยพ.
13:30 น. การตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./อนก.