กำหนดการปฏิบัติราชการ
วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๐๙.๐๐ น.      ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุม บก.มทบ.33 มทบ.33(การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๑๒.๓๐ น.      เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ห้องบ้านล้านตอง ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว กาชาด (แต่งกายชุดปกติขาว)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๐๙.๓๐ น.      ประธานการประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) IP CAMERA พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์และโครงข่ายตลอดจนงานทดสอบระบบในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ห้องประชุม POC ยุทธศาสตร์
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๑๓.๓๐ น.      ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำพูน ห้องประชุมทานตะวัน เขต 1 ศึกษาธิการ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๑๔.๐๐ น.      เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
๑๐.๐๐ น.      เข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2559 - 2560 ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ เหล่ากาชาด/แต่งกาย : ชุดปกติขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
๐๙.๐๐ น.      ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุม บก.มทบ.33 มทบ.33(เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
๐๙.๓๐ น.      ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) IP CAMERA พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์และโครงข่ายตลอดจนงานทดสอบระบบในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ห้องประชุม POC สนจ./กยพ.

           เรียน  ผวจ.ลพ.  รอง ผวจ.ลพ.  ปจ.ลพ.  และ หน.สนจ.ลพ.   เพื่อโปรดทราบ