USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.30 น.    ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สักการะพระนางจามเทวี อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี มมท.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มมท.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน มมท.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน มมท.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16.00 น.   ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport Activity 4.0 ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน -
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.   ร่วมรายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรม
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย สถิติ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ศดธ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมชั้น 2 บี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน สนง.ประกันสังคม
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าป๋วย ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง สสจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มมท.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ร่วมต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน มมท.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ร่วมต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน มมท.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28