USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน

as
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานการประชุม ก.จ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 9/2560 ห้องประชุมหริภุญชัย ท้องถิ่นจว.
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประธานการประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ครั้งที่ 9/2560 (การพิจารณาการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล) ห้องประชุมหริภุญชัย ท้องถิ่นจว.
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานการประชุมการจัดนิทรรศการ มหรสพ และวัฒนธรรมไทย ห้องประชุมอนันตยศ สนจ.
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานพิธีมอบบ้านพอเพียงเพียงใจ และพิธีมอบดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บ้านพอเพียงเพียงใจ หมู่ที่ ๙ หมู่บ้านบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ทต.บ้านกลาง การแต่งกาย : ชุดสุขภาพสีดำไว้ทุกข์
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ร่วมตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 10 ห้องประชุมหน่วยควบคุมการก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน หน่วยควบคุมการก่อสร้างฯ
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุม ก.ท.จ.ลำพูน ครั้งที่ 9/2560 (การพิจารณาการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล) ห้องประชุมหริภุญชัย สถจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 10 ห้องประชุมหน่วยควบคุมการก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน -
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศดธ.จ.ลพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30