ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.30 น.   เข้าร่วมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) (ครั้งที่ 1) กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ประจำปี 2561 ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ คุณพ่อเสาร์คำ คุณยศยิ่ง บิดานายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สุสานป่าช้าหลวงบ้านกอกหม่น ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ชุดเครื่องแบบปกติขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
17.30 น.   ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมถนนสลากย้อม งานประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน/ชุดพื้นเมือง
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-    เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ - -
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.40 น.   ร่วมพิธีเปิดงาน Lanna Mice Mart 2018 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.    ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ คุณพ่อเสาร์คำ คุณยศยิ่ง บิดานายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สุสานป่าช้าหลวงบ้านกอกหม่น ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
17.30 น.   ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมถนนสลากย้อม งานประเพณีสลากย้อม หนึ่งเดียวในโลก บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน/ชุดพื้นเมือง
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
18.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงาน Gala Dinner โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอป่าซาง หอประชุม อ.ป่าซาง อ.ป่าซาง
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ คุณพ่อเสาร์คำ คุณยศยิ่ง บิดานายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สุสานป่าช้าหลวงบ้านกอกหม่น ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022