USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.30 น.   ร่วมสนทนาในรายการ "มองเมืองเหนือ" ห้องส่ง สทท.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
12.00 น.   ร่วมโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สถ. (การแต่งกาย : ชุดสุภาพ)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมจามเทวี ยุทธสาสตร์
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประชุมเตรียมการโครงการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดลำพูน ห้องประชุม POC สนง.พระพุทธฯ
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2560 ห้องประชุมหริภุญชัย อุตสาหกรรม
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนและการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ศอ.ปส.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานพิธีเปิดการมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน อัลไพน์กอล์ฟฟรีสอร์ท เชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พมจ.
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนและการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ห้องประชุมหริภุญชัย ศอ.ปส.จ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2560 ห้องประชุมหริภุญชัย อุตสาหกรรม<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤศจิกายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30