USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.   ประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด มท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.(กลุ่มงานปกครอง)
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2560 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(อก.)
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุม ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน สนจ./ยศ.
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.   ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด มท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
12.45 น.   ร่วมพิธีอัญเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สนจ.
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.    ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด มท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.(กลุ่มงานปกครอง)
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2560 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(อก.)
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.    ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ห้องประชุมจามเทวี ภ.จว.ลำพูน
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.30 น.    ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ศอ.ปส.จ.ลพ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ห้องประชุมจามเทวี ศอ.ปส.
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
08.00 น.    ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด มท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.(กลุ่มงานปกครอง)
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2560 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(อก.)
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.(อก.)
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
14.30 น.   ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ศอ.ปส.จ.ลพ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ห้องประชุมจามเทวี -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน พฤษภาคม 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31