USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.09 น.   ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 หอประชุม อบจ.ลำพูน สนจ./อน.(แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์)
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560 ห้องหละพูน ชั้น 1 โรงแรมลำพูนวิล อ.เมือง -ท่องเที่ยว
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.30 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมมหันตยศ ปค.
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.09 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประชุม อบจ.ลำพูน สนจ.
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานมอบถังพลาสติกให้กับประชาชนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน ศาลากลางประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ ๑๑ ต.แม่ตืน อ.ลี้ ปค.
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ร่วมกิจกรรมก่อสร้างฝายชะล้อน้ำ ตามโครงการ "คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ" ลำห้วยโป่ง หมู่ ๑๑ ต.แม่ตืน อ.ลี้ ปค.
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.00 น.    ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประชุม อบจ.ลพ. สนจ.(อก.)/แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
10.30 น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ห้องประชุมมหันตยศ ปค.(กลุ่มงานปกครอง)
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นฯ ประจำปี 2560 ห้องประชุมมหันตยศ ปค.(กลุ่มงานปกครอง)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.09 น.   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประชุม อบจ.ลำพูน สนจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10.30 น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพ่อของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ห้องประชุมมหันตยศ ปกครอง<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30