USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-   ไปราชการกระทรวงมหาดไทย - -
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประมงจังหวัดขอเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ สนง.ประมง
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2560 ห้องประชุมจามเทวี เกษตรและสหกรณ์
น.ส.ปาณี นาคะนาท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานกิจกรรมการประกาศให้เป็นตำบลปลอดขยะเปียกตามโครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะเปียก ศาลากลางหมู่บ้านไม้ตะเคียน หมู่ ๒ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง ปค.ทุ่งหัวช้าง
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
11.00 น.    ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทางของจังหวัดลำพูน และร่วมพิธีประกาศตำบลแม่ตืนให้เป็นตำบลปลอดขยะเปียก อบต.เวียงแก้ว ต.แม่ตืน อ.ลี้ ทสจ.ลพ
นายมนัส อ่ำทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานพิธีประกาศอำเภอบ้านธิเป็นอำเภอปลอดขยะเปียก ศาลาประจำหมู่บ้านห้วยยาบ หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ปค.บ้านธิ
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.(กลุ่มงานปกครอง)
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.(ยส.)
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร
ปลัดจังหวัดลำพูน
17.30 น.   ประธานพิธีเปิดงาน "ไทยแลนด์ 4.0 OTOP ลำพูน สู่นวัตกรรม" ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ สนง.พช.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
-   เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69 - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31