ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-   ไปราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน - -
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   สัมภาษณ์เชิงลึกโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ห้องมหันตยศ สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุมจามเทวี กกต.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.    ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวประจำปี 2561 ห้องประชุมจามเทวี ปค.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.00 น.   ร่วมในพิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เทศบาลเมืองลำพูน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุม VDO conference "Bike อุ่นไอรัก" ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวประจำปี 2561 ห้องประชุมจามเทวี ปค.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
20.00 น.   ประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลป่าสัก สวนพระพรหม เครือสหพัฒน์ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุมจามเทวี สนง.กกต.จ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวประจำปี 2561 ห้องประชุมจามเทวี ปต.(กลุ่มงาน ปค.)
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
18.30 น.   ประธานพิธีเปิด ประเพณีแค่หลวง ประจำปี 2561 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง /แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุมจามเทวี กกต.จ.ลพ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุม VDO Conference เรื่อง Bike อุ่นไอรัก ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวประจำปี 2561 ห้องประชุมจามเทวี ปค.<<<   ย้อนหลัง | เดือน มิถุนายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022