ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.30 น.    สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย(อาคารใหม่ติดลำเหมือง) โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูน
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561 ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง เกษตรจังหวัด
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานในพิธีมอบถนนสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู-สันมะนะ หมู่ที่ 10 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ห้องประชุมบริษัทสแตนดาร์ด ยูนิต ซับพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด อ.บ้านธิ บริษัทสแตนดาร์ด ยูนิต ซับพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด (แต่งกายชุดสุภาพ)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.30 น.   สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย(อาคารใหม่ติดลำเหมือง) โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนเป็นเจ้าภาพ
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตร
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมหริภุญชัย สถิติ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.30 น.   สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย(อาคารใหม่ติดลำเหมือง) โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนเป็นเจ้าภาพ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด ห้องประชุมฅำชุมพู โรงแรมลำพูนวิล ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน พลังงาน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมหารือสถานประกอบการร้านอาหารคาราโอเกะ ห้องประชุมมหันตยศ ปค./ความมั่นคง
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
07.30 น.    สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2561 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย(อาคารใหม่ติดลำเหมือง) โรงพยาบาลลำพูน สสจ.ลพ. และรพ.ลพ/ เจ้าภาพ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
10.00 น.   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ -
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ร่วมประชุมหารือสถานประกอบการร้านอาหารคาราโอเกะ ห้องประชุมมหันตยศ ปค.(มค.)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07.30 น.   สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2561 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย (อาคารใหม่ติดลำเหมือง) โรงพยาบาลลำพูน สสจ.ลพ. และรพ.ลพ/ เจ้าภาพ<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022