ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.00 น.   ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ประชาสัมพันธ์(การแต่งกายชุดสุภาพ)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.45 น.   ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ.(การแต่งกายชุดพื้นเมืองสีขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นจามจุรี การปล่อยปลา และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อ.เมืองลำพูน สนจ.(การแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
18.00 น.   ประธานพิธีเปิด "งานวัดหรรษา สืบผญ๋าพื้นบ้าน สานวิถีคนหละปูน" ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (แต่งกายชุดพื้นเมืองโทนสีเหลือง)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.30 น.   ประธานในพิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. วธ. (แต่งกายชุดพื้นเมืองสีขาว)
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.45 น.   ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัฒนธรรม/ชุดสุภาพสีขาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นจามจุรี การปล่อยปลา และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อ.เมืองลำพูน สนจ./เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
18.00 น.    ร่วมพิธีเปิด "งานวัดหรรษา สืบผญ๋าพื้นบ้าน สานวิถีคนหละปูน" ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัฒนธรรม/ชุดพื้นเมืองโทนสีเหลือง
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.30 น.    ร่วมพิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัฒนธรรม/ชุดสุภาพสีขาว
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.45 น.    ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัฒนธรรมฯ/แต่งกาย : ชุดพื้ืนเมืองสีขาว
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ปลูกต้นรวงผึ้ง/ปล่อยปลา/ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม สนจ.ลพ./ทม./อ.เมืองลำพูน แต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน สวมเสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ติดบัตรจิตอาสา
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
18.00 น.   ร่วมพิธีเปิด "งานวัดหรรษา สืบผญ๋าพื้นบ้าน สานวิถีคนหละปูน" ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วธ./แต่งกาย : ชุดพื้นเมืองโทนสีเหลือง
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
19.30 น.   ร่วมพิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. / แต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสีขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
06.45 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วัฒนธรรมฯ/แต่งกาย : ชุดพื้ืนเมืองสีขาว
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นจามจุรี การปล่อยปลา และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อ.เมืองลำพูน สนจ./แต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
18.00 น.   ร่วมพิธีเปิด "งานวัดหรรษา สืบผญ๋าพื้นบ้าน สานวิถีคนหละปูน" ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วธ./แต่งกาย : ชุดพื้นเมืองโทนสีเหลือง
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
19.30 น.   ร่วมพิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. / แต่งกาย : ชุดพื้นเมืองสีขาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
06.45 น.   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ.(การแต่งกายชุดพื้นเมืองสีขาว)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกต้นจามจุรี การปล่อยปลา และทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อ.เมืองลำพูน เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
18.00 น.   ร่วมพิธีเปิด "งานวัดหรรษา สืบผญ๋าพื้นบ้าน สานวิถีคนหละปูน" ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (แต่งกายชุดพื้นเมืองโทนสีเหลือง)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
19.30 น.   ร่วมพิธีเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ.(การแต่งกายชุดพื้นเมืองสีขาว)<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022