ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กอ.รมน.จังหวัดล.พ.(การแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค. (การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ. (การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16.00 น.   ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุม POC สนจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.    ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กอ.รมน.จังหวัดล.พ./เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่ 1 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน พช.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค./เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมจามเทวี สนจ./เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.01 น.   ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาของนายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 วัดบ้านทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง สพป.เขต 1
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กอ.รมน.จังหวัดล.พ.(การแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค(การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.(การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หอประชุม อบจ.ลพ. กอ.รมน.จ./แต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ปค.(กลุ่มงาน ปค.) /แต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ.(อก.)/แต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หอประชุม อบจ.ลำพูน กอ.รมน.(เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ปกครอง(เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
16.00 น.   ประชุมสรุปข้อมูลการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุม POC สนจ./กยพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022