ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
06.00 น.   ร่วมรายการปะป้อเมือง อู้เรื่องหละปูน วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ ประชาสัมพันธ์
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ วัฒนธรรม
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีประกาศอำเภอลี้เป็นอำเภอปลอดโฟม (No Foam) โรงเรียนบ้านแม่เทย ต.แม่ตืน อ.ลี้ ปกครอง
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.    กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง วัฒนธรรม
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.09 น.   ประธานพิธีสงฆ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "สิริบุญญวิทย์" โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 4/2561 ห้องประชุมมหันตยศ ท้องถิ่น
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-    เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 - -
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.    อบรม ป.ย.ป. Design Thinking ณ Victor Club ชั้น 2 อาคาา FYI 1 -
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีประกาศอำเภอลี้เป็นอำเภอปลอดโฟม (No Foam) โรงเรียนบ้านแม่เทย ต.แม่ตืน อ.ลี้ ปค.(กลุ่มงาน ปค.)
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานตรวจสอบพื้นที่และประชุมพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันของบริษัท กรพิพัฒน์ธน จำกัด บริเวณโครงการบ้านเคียงฟ้า ต.ลี้ อ.ลี้ ทด.จ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ วธ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ร่วมต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีประกาศอำเภอลี้เป็นอำเภอปลอดโฟม (No Foam) โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ สนจ./มมท.ลพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022