ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน ตามโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ มมท.ลพ.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน ตามโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว อบต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง มมท.ลพ.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16.00 น.   สมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่้มอาชีพชุมชน ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ มมท.ลพ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม ประจำปีงบประมาณ 2561 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.บ้านธิ โยธา
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) จังหวัดลำพูน ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ทสจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุมกรรมการ ก.ช.ภ.จ. ลำพูนพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก) ห้องประชุมหริภุญชัย ปภ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุมจามเทวี พมจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
08.00 น.   ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน ตามโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ห้างแจ่มฟ้าช๊อปปิ้ง มอลล์ มมท.ลพ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
16.00 น.   สมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่้มอาชีพชุมชน ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ มมท.ลพ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ร่วมต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน ตามโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ สนจ./มมท.ลพ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ร่วมต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน ตามโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว อบต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง สนจ./มมท.ลพ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
16.00 น.   สมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) และคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่้มอาชีพชุมชน ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ สนจ./มมท.ลพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022