ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน ห้องประชุมฅำชมพู ชั้น 5 โรงแรมลำพูนวิล พัฒนาชุมชน
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ห้องประชุมหริภุญชัย มมท.ลำพูน
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน ห้องประชุมฅำชุมพู โรงแรมลำพูนวิล พช.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561 ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตร
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมอนันตยศ พมจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางาน To Be Number one ในชุมชน ห้องประชุมจามเทวี ปค.(กลุ่มงานความมั่นคง)
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ด้านสังคมและความมั่นคง ห้องประชุมหริภุญชัย สนง.สถิติจังหวัด
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน ห้องประชุมคำชมพู ชั้น 5 โรงแรมลำพูนวิล พช.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ห้องประชุมหริภุญชัย มมท.จ.ลพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022