ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
11.08 น.   นำเสนอการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ลำพูน HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี สสจ.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี สสจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.    ประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน บ้านหล่ายท่า หมู่ที่ 4 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ ทสจ.
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.00 น.   ร่วมหารือเรื่องงานตกแต่งภายใน อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนกับกลุ่มงานมัณฑนศิลป์ สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โยธา
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมจามเทวี ศดธ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-    เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 - -
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
08.00 น.    อบรม ป.ย.ป. Design Thinking ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น -
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
08.30 น.   ร่วมกิจกรรม SME สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/แต่งกาย : ชุดสากล
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมจามเทวี สนจ./ศดธ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022