ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาภารกิจกระทรวงฯ ห้องประชุมหริภุญชัย พมจ.(การแต่งกายชุดสุภาพ)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
11.00 น.   ประธานในพิธีประกาศ "แม่ทาเมืองสะอาด ปราศจากโฟม(No Foam)" หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา อ.แม่ทา
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมจามเทวี สนจ.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
16.00 น.   ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport Activity 4.0 สนามหญ้าเทียม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน -
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.    ร่วมงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 "Northern Logistics Forum 2018" โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ยุทธศาสตร์/จ.เชียงราย
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศดธ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ศดธ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ศดธ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด OSM
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมหริภุญชัย สนจ./กยพ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
14.00 น.   ประชุมชี้แจงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference ห้องประชุม POC สนจ./กยพ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022