ผู้บริหารจังหวัดลำพูน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดป่าไม้แดง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.00 น.   ประธานการประชุมกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 302 สนง.กกต.ประจำจังหวัดลำพูน กกต.(การแต่งกายชุดสุภาพ)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วัฒนธรรม
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.    กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดป่าไม้แดง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม
นายสำเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดป่าไม้แดง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน วัฒนธรรม(การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.00 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดลำพูน ห้องประชุม 2 ชั้น 2 B อาคารศูนย์ราชการ กระทรวงแรงงาน แรงงาน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมโครงการตลาดประชารัฐ ห้องประชุม.. ศดธ. (***)
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
10.30 น.   ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง ทสจ.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำพูน ห้องประชุมอนันตยศ พมจ.
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ปลัดจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะทำงานพิจารณาการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำพูน ห้องประชุมอนันตยศ พมจ.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
07.00 น.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัดป่าไม้แดง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน วธ. (ชุดสุภาพสีขาว)
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09.30 น.   ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมหริภุญชัย ปชส.
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
13.30 น.   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน วธ.<<<   ย้อนหลัง | เดือน กรกฎาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


  จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053511000 ต่อ 28022