Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ทำเนียบผู้บริหาร จังหวัดลำพูน

 

weerachai

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ


pranee             manad_small
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 นางสาวปาณี นาคะนาท   นายมนัส อ่ำทอง