Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

วิสัยทัศน์ จังหวัดลำพูน

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”

พันธกิจ

 1. ด้านสังคมและความมั่งคง : พัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
 2. ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
 4. ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์

พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อนำไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข

 

ยุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย

- ตัวชี้วัด
1.ร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 ด้าน

กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ที่ 3 :เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม

 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะแก่ชุมชน
 2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม
 3. โครงการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และกำลังแรงงาน
 5. โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และพัฒนาอาชีพในชุมชน
 6. โครงการชุมชนต้นแบบดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ 2 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. โครงการชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 :เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ 

 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพย์ติดในชุมชน
 2. โครงการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ในด้านความมั่นคงระดับพื้นที่
 3. โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
 4. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
 5. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชนในสังคม
 6. โครงการ ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 1 : แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ
- ตัวชี้วัด

 1. จำนวนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่รับการฟื้นฟู
 2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
 3. ร้อยละเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว

- กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุง และการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ มรดกทางวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการความรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลก

กลยุทธ์ที่ 3 :พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4 :การสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ บนฐานสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

-แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุง และการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

 1. โครงการจัดการความรู้ภูมิวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 3. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการความรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลก

 1. โครงการพัฒนาฟื้นฟู แหล่งโบราณสถาน สถาปัตยกรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนรวม
 2. โครงการจัดการความรู้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลก

กลยุทธ์ที่ 3 :พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน

 1. โครงการพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด
 2. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการบริการ และความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 4 :การสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์บนฐานสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว และศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. โครงการพัฒนากิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
 3. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในทุกระดับ
 4. โครงการการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย

- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพ และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย

- ตัวชี้วัด
1. จำนวนช่องทางการตลาดที่เพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำการเกษตรปลอดภัย

- กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในทุกระดับ

- แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตเกษตรปลอดภัย
 2. โครงการพัฒนาระบบ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
 3. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร
 4. โครงการจัดการความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในทุกระดับ

 1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านเกษตรปลอดภัย
 2. โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการผลิต และบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
 3. โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปและของดีเมืองลำพูน
 4. โครงการมหกรรมลำไยสินค้าเกษตร
 5. โครงการติดตามประเมินผลการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปลอดภัย
 6. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม และเครือข่ายการเรียนรู้การเกษตรปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน

สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพ และมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน

- ตัวชี้วัด
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน
กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ฐานการผลิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 :เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 :สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ฐานการผลิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 1. โครงการดูแลรักษาคุณภาพและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 2. โครงการพัฒนาระบบผังเมือง ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตร กับวิสาหกิจ หรือธุรกิจอื่นๆ
 3. โครงการวิจัย และพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้า

กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน

 1. โครงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
 2. โครงการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของชุมชน
 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการผลิต และการบริหารจัดการแก่ชุมชน
 4. โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 1. โครงการเตรียมความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 2 : การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณการ เพื่อสนับสนุนการเกษตร อุตสาหกรรม และลดปัญหาภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

- ตัวชี้วัด

 1. จำนวนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
 2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น
 4. จำนวนเครือข่ายในการเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม

- กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์


กลยุทธ์ที่ 1 : กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 :เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 :ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณการเพื่อสนับสนุนการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง

- แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 : กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
 3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำคูคลองจังหวัดลำพูน
 4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า จังหวัดลำพูน
 5. โครงการบริหารจัดการมลพิษ ขยะ และสภาพแวดล้อมของเมืองแบบบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 2 :เพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 1. โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
 2. โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 3. โครงการเมืองสีเขียว
 4. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

กลยุทธ์ที่ 3 :ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณการเพื่อสนับสนุนการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง

 1. โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วม ดินถล่ม จังหวัดลำพูน
 2. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ
 3. โครงการส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ
 4. โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค อย่างเป็นระบบ