ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีทำบุญ เทศกาลวันออกพรรษา

ตุลาคม 6, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

6800927030364 6800927002497
6800926976246 6800927084079

วันนี้ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน , นายอำเภอป่าซาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง ปลัดอำเภอ, นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก และประชาชน กว่า ๕๐๐ คนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง โดยเจ้าหน้าที่วัดได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก เคลื่อนลงมาจากวิหาร ๔ ครูบา ที่ตั้งอยู่บนดอยพระบาท ซึ่งมีประชาชนคอยใส่บาตรพระสงฆ์ทั้งสองฝั่งของบันไดพญานาค จำนวน ๔๖๙ ขั้น ซึ่งทัศนียภาพบนดอยพระบาตรที่วัดพระพุทธบาตรตากผ้านั้นมีความสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ ผู้ที่มาทำบุญเป็นอย่างมากวัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูนประมาณ ๑๙ กิโลเมตร เป็น วัดสำคัญของ อำเภอจังหวัดลำพูน ตำนาน วัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิ ( ประเทศไทยในปัจจุบัน) พระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่าง ๆ กระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาด จึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลง ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาด ใกล้บริเวณที่ประทับ ซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยู่ ดังนั้น วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ” มาถึงปัจจุบัน .