ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งศึกษาการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

สิงหาคม 21, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

S9930162 S9930168
S9930178 S9930144
S9930186 S9930189

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแถลงข่าว โครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมี นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง แถลงข่าวเรื่อง การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ,ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน แถลงข่าวเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ,ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แถลงข่าวเรื่อง บริการวิชาการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวเรื่อง ความสำเร็จโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อย่างเป็นรูปธรรม มี นายอภิชาติ อินทร์พงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ดำเนินรายการ มี หัวหน้าส่วนราชการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ทางโรงเรียน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียน การสอนด้านวิชาการ และส่งเสริมให้เยาวชนมีองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ในงานมีการอบรมการให้บริการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ,การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยอาจารย์ ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาที่ตั้งนอกจังหวัดลำปาง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน โดยกลุ่มที่ ๑ อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการทำขนมอบ กลุ่มที่ ๒ อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประกอบอาหาร และกลุ่มที่ ๓ อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการทำขนมของว่าง