จังหวัดลำพูนจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอและหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 30, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

DSC_0903 DSC_0913
DSC_0971 02

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระครูสิริสุตานุยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ผู้เข้าร่วมประชุม ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับ วาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การคาดหมายลักษณะอากาศพื้นที่จังหวัดลำพูน โดย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน, เรื่องการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ โดยคลังจังหวัดลำพูน, เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๐ โดย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตร (DOAE) โดย เกษตรจังหวัดลำพูน, เรื่อง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย จัดหางานจังหวัดลำพูน, เรื่อง รายงานสรุปผลการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, เรื่อง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดย วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๗ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย (วิดีทัศน์) โดย กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน