แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเต็ม

มีนาคม 20, 2017 in เอกสารเผยแพร่

1. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564)

2. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 2561-2564 (ปรับปรุง) ล่าสุด

3. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเต็ม

4. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560)

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560