คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

มีนาคม 20, 2016 in เอกสารเผยแพร่

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน