ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน

มกราคม 30, 2017 in ลิ้งค์ที่หน้าสนใจ

 

1. แผนการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดลำพูน

2. เกียรติบัตรโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3. ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

4. คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

5. กิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2560

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

7สรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตของจังหวัดลำพูน ปี 2560 (รอบ 6 เดือน)