Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ. ลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรม”จิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา “ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมี ปลัดจังหวัดลำพูน เสธ.กกล.รส.จ.ลำพูน รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน กกต.จ.ลำพูน อบจ.ลำพูน ทม.ลำพูน ทต.เวียงยอง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ หน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัคร และจิตอาสาร่วมกิจกรรมฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ. ลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ปลัดจังหวัดลำพูน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ เจ้าหน้าที่โครงการฯ วิทยากร และนักเรียน ร่วมพิธีฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู ณ ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู ณ ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีคู่รักมาจดทะเบียน จำนวน ๔๖ คู่ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี กล่าวรายงาน มีคู่สมรสที่มีอายุมากที่สุดฝ่ายชายอายุ ๗๐ ปี ฝ่ายหญิงอายุ ๕๙ ปี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันหารือการดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลและความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงิน กพส. ของสถาบันเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอกู้ยืมเงิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ประจำปี ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่วัดเกาะกลาง ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวบ้านเรือนเข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๐๐ คน
สำหรับการจัดในครั้งนี้ มีวัตถุเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นบรรพชนของชาวมอญในตำบลบ้านเรือน และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวมอญให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอด อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไปโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งมีการขุดพบเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมดูแลการขุดค้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียนและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการขุดดินในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน นายอำเภอบ้านธิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร้อง และผู้ประกอบกิจการขุดดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียนและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการขุดดินในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ “สร้างสรรค์งานแนะแนวอาชีพในยุค Thailand 4.0″ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูแนะแนวจากสถานศึกษาแต่ละแห่งในจังหวัดลำพูน จำนวน ๖๐ คน ณ เดอะแกรน์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

องผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ (ประชุมกลุ่มย่อย) เพื่อพิจารณาหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำพูน (POC) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 13, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยคณะกรรมการเป็นการบูรณาการส่วนราชการทั้งพลเรีอน ตำรวจ ทหาร ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันในการกำหนดทิศทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เพื่อรองรับกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในจังหวัด และให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในครั้งต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการตั้งหน่วยและร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องรักษาประเทศชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน เข้าร่วมในพิธีกว่า ๒๐๐ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมติดตามการจัดทำประวัติและข้อมูลแรงงานต่างด้าว ของ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมติดตามการจัดทำประวัติและข้อมูลแรงงานต่างด้าว ของ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมให้การตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าและร่วมกันตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าและร่วมกันตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดหนองดอก เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของส่วนราชการและภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน