พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พฤษภาคม 5, 2017 in กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน, เอกสารเผยแพร่

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560