Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ ” ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” ซึ่งอำเภอแม่ทาสามารถ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมได้ทั้ง ๖ ตำบล นับเป็นอำเภอที่ ๓ ของจังหวัดลำพูน ที่ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม

กรกฎาคม 12, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศอำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” เพื่อรณรงค์ในการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม ด้วยการใช้หลักวิธี ไม่สั่ง ไม่ซื้อ ไม่ใช้อาหารที่บรรจุในกล่องโฟม โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอแม่ทาร่วมงาน ซึ่งอำเภอแม่ทา มีตำบลที่เข้าร่วมเป็นเป็นตำบลปลอดโฟม ครบทั้ง ๖ ตำบล โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบประกาศนียบัตร แก่ เจ้าคณะอำเภอแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์งดใช้โฟมนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า อำเภอแม่ทาได้ดำเนินโครงการ “ แม่ทาเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณขยะจากกล่องโฟม และเพื่อเสริมสร้างให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล วัด บ้าน โรงเรียนสถานประกอบการ ร้านค้า และตลาด เป็นต้นแบบเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอ เพื่อขยายผลและพัฒนาให้เป็นรูปธรรม บันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระหว่างอำเภอแม่ทา กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและเลิกใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และดำเนินโครงการฯเพื่อสร้างจิตสำนึก ปฏิเสธการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารทุกรูปแบบ ด้วยวิธี ไม่สั่ง ไม่ซื้อ ไม่ใช้อาหารที่บรรจุในกล่องโฟมทุกชนิด และประเมินผลสถานประกอบการ และจัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักรู้และร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน เช่น ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ผักตบชวา ฟางข้าว ใบตอง กระดาษ Food grade เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ ให้มีการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในการจัดเลี้ยงอาหารในงานบุญงานศพงานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมของหมู่บ้าน / ชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม พร้อมที่จะสนับสนุนให้ จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเป็นจังหวัดที่มีความสะอาดระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป .

สาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามหลัก ๕ ส ๓ เก็บ ๓ โรค ในสถานที่ราชการ และโรงพยาบาล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กรกฎาคม 12, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๕ ส ๓ เก็บ ๓ โรค โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรม ในงานมีการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้การกำจัดยุงลายแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และลดสถิติผู้ติดเชื้อให้มีจำนวนลดลงนายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๕ ส ๓ เก็บ ๓ โรค ทั่วประเทศ ในสถานที่ราชการ เช่น ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข สถานศึกษา และโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ ดำเนินการระหว่าง วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขต ๑ ภาคเหนือตอนบน ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๘๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๒.๑๕ ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๘๓.๖๙ ต่อแสนประชากร ( ๒๙๒ ราย ) และจังหวัดน่าน ๔๗.๓๒ ต่อแสนประชากร ( ๒๒๗ ราย ) ตามลำดับ ส่วนจังหวัดลำพูนเป็นอันดับที่ ๕ ของเขต พบผู้ป่วย ๒๕.๓๖ ต่อแสนประชากร ( ๑๐๓ ราย ) ในส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอแม่ทา รายงานผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ ราย อัตราป่วย ๑๔๔.๘๖ ต่อแสนประชากร และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกจนเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง คือ บ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แต่สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวสามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นที่เรียบร้อย โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้าย ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ .

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตาม สนับสนุนงานและมอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน”

กรกฎาคม 10, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะ ประชุมเพื่อติดตามและสนับสนุนงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายโอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมมีการรายงานการดำเนินงานตามประเด็นติดตามและสนับสนุนงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี ปลัดจังหวัดลำพูน รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” หมู่บ้านและชุมชนละสองแสน, พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รายงานการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน และรายงานกิจกรรมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน รวม ๖๐ กลุ่ม จำนวนสมาชิก ๙๔๕ คน , ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน รายงานความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด ๙ โครงการ ประกอบด้วย ๑.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน (กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ) ๒. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน ๓.โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ๔.โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐ ๕. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนชาวยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง ๖. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ๗. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ๘.โครงการศูนย์ขยายพันธ์พืช ๙.โครงการศูนย์ขยายพันธ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์, ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้มาแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง ๘ อำเภอ รวม ๖๔,๔๔๘ ราย ผ่านการประเมิน ๖๒,๘๘๘ ราย และรอการประเมิน ๑,๕๖๐ ราย , นายอำเภอลี้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของอำเภอลี้ ในการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ของอำเภอลี้โดยคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ได้ชื่นชมจังหวัดลำพูน ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กรกฎาคม 4, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในนามของส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าจากนั้น นางจิณณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วม บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เช่นกัน นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง ที่ ส่วนราชการ และ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์ การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ เพื่อต่อยอด หลังจากที่ชุมชนบ้านป่าตึงงามได้รับรางวัล ชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐

กรกฎาคม 4, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์ การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ เพื่อต่อยอด หลังจากที่ชุมชนบ้านป่าตึงงามได้รับรางวัล ชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งนอกจากจะมีการเปิดศูนย์เรียนรู้แล้ว ยังมีพิธีลงนามบันทึกความร่วม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ งดการใช้โฟม ตามนโยบายจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม

กรกฎาคม 3, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน โดยมี ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ถางหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีสวดมนตร์เพื่อส่งแรงใจและตั้งจิตอธิษฐานส่งแรงใจให้ ๑๓ นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย ที่ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กรกฎาคม 2, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีสวดมนตร์เพื่อส่งแรงใจและตั้งจิตอธิษฐานส่งแรงใจให้ ๑๓ นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย ที่ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สามเณร ของวัด ร่วมสวดบทสวด”บารมี ๓๐ ทัศ ครูบาเจ้าศรีวิชัย” และนั่งสมาธิ ๑๓ นาที ตั้งจิตอธิษฐานในการส่งแรงใจให้ ๑๓ ชีวิต ออกมาจากถ้ำด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยโดยเร็ว ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน

มิถุนายน 20, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนบ้านห้วยปิง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, พร้อมด้วยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำข้าราชการและประชาชนกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบป้ายให้แก่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หนึ่งตำบลซ่อม หนึ่งตำบลสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านให้แก่ ประชาชนที่ขาดโอกาสและมีสภาพบ้านทรุดโทรมนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ เป็นโครงการสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก ทั้งรูปแบบการให้บริการครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายและการให้บริการถึงตัวบุคคล โดยจัดให้มีการบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยในวันนี้ประชาชนชาวอำเภอทุ่งหัวช้างมารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนเข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชน เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องนุ่งห่มให้แก่ประชาชน, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง และ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างให้บริการตรวจโรคทั่วไป, หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูนให้คำปรึกษาด้านการเพาะปลูกพืช, สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องการมีงานทำ, ชมรมช่างตัดผม เสริมสวยลำพูน ให้บริการตัดผม และเสริมสวยแก่ผู้ร่วมงาน และ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ให้ความรู้และรับเรื่องร้องทุกข์ จากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากประชาชน ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงาน ต่างมีความรู้สึกยินดี และดีใจที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยได้มาเยี่ยมเยือน และให้บริการแก่ประชาชน .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวผู้ประสบเหตุ เพลิงไหม้บ้าน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน

มิถุนายน 19, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวของนาย บุญศรี เขียวเหล็ก ที่บ้านเลขที่ ๑๔ /๑ บ้านหอชัย หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งประสบเหตุ เพลิงไหม้บ้าน ๒ ชั้น เสียหายทั้งหลัง ( ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ) โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งขณะนี้ครอบครัวของนาย บุญศรี ซึ่งประกอบด้วยภรรยา และ บุตรสาว ได้ไปพักอาศัยอยู่กับบ้านญาติในละแวกใกล้เคียง ในเบื้องต้น เทศบาลตำบลบ้านกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าช่วยเหลือ โดยได้มอบถุงยังชีพ และเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์ ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือ มอบเครื่องนุ่งห่ม หลังจากนี้เทศบาลตำบลบ้านกลาง และชาวตำบลบ้านกลาง และจิตอาสา จะร่วมสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวของนายบุญศรี .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดขยะ และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ Maerang Say No to Foam

มิถุนายน 14, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดขยะ และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ Maerang Say No to Foam ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัด, นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง และผู้แทนส่วนราชการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมนี้ โดยเทศบาลตำบลแม่แรงเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน โดยมีหลายๆหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่แรงที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการขยะระดับประเทศ ยกตัวอย่างเช่น บ้านป่าบุก หมู่ ๑๐ ซึ่งเป็น “ต้นแบบชุมชนปลอดขยะเปียก” และได้รับรางวัลรับรางวัลชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลตำบลแม่แรงได้ดำเนินการขับเคลื่อน ต่อยอดการเป็นชุมชนปลอดขยะ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอันตรายจากการใช้ภาชนะในการบรรจุอาหารซึ่งส่งผลเสียสุขภาพของประชาชนและยังเป็นขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสูงเนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก จึงได้มีการขยายผลการดำเนินงานตำบลแม่แรงปลอดโฟม “Maerang say no to foam”สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดลำพูนที่ดำเนินการโครงการ Lamphun No Foam ในปี ๒๕๖๑ นี้ โดยกิจกรรมนี้ ได้มีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการงดใช้โฟม อาทิ ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตตำบลแม่แรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร เป็นต้น โดยได้มีการมอบป้าย “ร้านนี้ปลอดภัยไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร” ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารของตำบลแม่แรงอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (กนอ.ลำพูน)

มิถุนายน 14, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (กนอ.ลำพูน) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพบปะ พูดคุยกันในกิจกรรมสภากาแฟนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อก่อให้เกิดการประสานการบูรณาการทำงานร่วมกัน ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัด ซึ่งหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงการคลังร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพจัดในครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศให้ตำบลเหล่ายาวเป็นตำบลปลอดโฟม ตามโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม(No Foam)”

มิถุนายน 14, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศให้ตำบลเหล่ายาวเป็นตำบลปลอดโฟม ตามโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม(No Foam)” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยได้มีการมอบใบประกาศให้แก่ผู้นำหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่ของตำบลเหล่ายาวที่ได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดโฟมรวมทั้งได้มอบป้าย “ร้านนี้ห่วงใยลูกค้า เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร” ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลเหล่ายาวด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอาชีพเสริม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

มิถุนายน 14, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอาชีพเสริม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ณ มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยเป็นกิจกรรมที่จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดดำเนินการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่สนใจและลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งมีจำนวนที่มีความประสงค์ในการฝึกทักษะอาชีพและทักษะแรงงานกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนกว่า ๓,๘๐๓ คน ให้ได้รับความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำทักษะไปสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการฝึกอบรมในการประกอบอาหารไทย ทำขนมไทย การแปรรูปและถนอมอาหาร ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการในการฝึกทักษะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนอกจากในพื้นที่ตำบลอุโมงค์แล้ว ยังมีหลักสูตรในการฝึกทักษะอื่นๆในพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดลำพูน อาทิ การฝึกทักษะศิลปะประดิษฐ์ การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และการฝึกทักษะช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มิถุนายน 14, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัด, นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน, ข้าราชการสรรพากรพื้นที่ลำพูน, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ คณะศรัทธาประชาชนชาวบ้านสะแล่ง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดสะแล่ง ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ ๖” ครบรอบชาตกาล ๑๔๐ ปี

มิถุนายน 12, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ ๖” ครบรอบชาตกาล ๑๔๐ ปี ณ วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูนมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ของทุกปี พุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ถือเป็นวันครบรอบวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย มหาสมณะเจ้า หรือที่คนล้านนาเรียกท่านว่า “ตนบุญ” ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๑ วันอังคารขึ้น ๑๑ ค่ำปีขาล ตรงกับวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๑ ณ บ.ปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน ในการนี้จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัย จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั่วทั้งจังหวัดลำพูน เช่น ที่วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน ถิ่นเกิดของครูบา, วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และที่วัดดอยติ ซึ่งประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงได้จัดงาน “๑๑ มิถุนา ตีกลองบูชา ครูบาศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ปีที่ ๑๔๐ และร่วมรำลึกถึงคุณาปการที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแห่งล้านนา