Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าตรวจประเมินและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบด้านการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน

กันยายน 12, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาติขาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นถึงจังหวัดลำพูน อ.ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมนำคณะตรวจประเมิน นำโดยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะฯเข้าตรวจประเมินและเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบด้านการจัดการขยะของจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน เปิดงาน “Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗” ณ จังหวัดอุดรธานี อย่่างยิ่งใหญ่ โดยนำสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดแสดงและจำหน่าย พร้อมเจรจาธุรกิจจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน ๑๒ คู่ค้า

สิงหาคม 23, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗” ภายใต้โครงการพัฒนานักการตลาดมืออาชีพด้านหัตถอุตสาหกรรม (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมการจัด Road Show และเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะส่วนราชการจากจังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการ ประชาชนที่เข้าร่วมงานฯ รวมทั้งกล่าวขอบคุณที่ได้คัดเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดงาน และมีนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้ประกอบการ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิด Clusters และ Networks เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าด้านหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
การจัดงาน Lanna Handicraft & Business Matching ๒๐๑๗ ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๔๐ ราย นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีสินค้าประเภท ผ้า และเครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรพื้นบ้าน ของใช้และของตกแต่งที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในการนี้สำนักงานฯ ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจจับคู่ธุรกิจ Business Matching โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมเจรจาธุรกิจ จำนวน ๑๒ คู่ ได้แก่ ประเทศลาว ๓ ราย พม่า ๒ ราย กัมพูชา 1 ราย และประเทศไทย ๖ ราย เพื่อเกิดการค้าการลงทุน และความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน คาดว่าจะมีมูลค่าการเจรจาการค้าในงานกว่า ๑๐ ล้านบาท

จังหวัดลำพูนเดินหน้านโยบาย เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอที่ ๖

สิงหาคม 22, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

จังหวัดลำพูนประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอปลอดขยะเปียก อำเภอที่ ๖
จังหวัดลำพูนเดินหน้านโยบาย เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอที่ ๖ ที่ปลอดขยะเปียก ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ผู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าซาง ได้ลงนามความร่วมมือ การบริหารจัดการกับขยะเปียกภายในหมู่บ้าน และจะประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอป่าซาง ได้ร่วมกันประกาศว่าอำเภอป่าซาง เป็นอำเภอปลอดขยะเปียก อำเภอที่ ๖ ของจังหวัดลำพูน ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ผู้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าซางได้ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการกับขยะเปียกภายในหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการแจกจ่ายถังทำปุ๋ยหมักและจัดอบรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกให้แก่ แกนนำทุกตำบล
สำหรับขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกนั้น จะนำถังพลาสติกหรือถังขยะ มาเจาะก้นถังออก จากนั้นขุดหลุมดินใกล้ต้นไม้หรือที่โล่ง ให้ลึก ๑ : ๓ ส่วนของถังแล้วฝังลงไปในหลุม นำขยะเปียก เศษอาหาร เศษผลไม้ ผักสดต่างๆ ที่ต้องการทิ้งใส่ลงไปในถังแล้วปิดฝา เมื่อเวลาผ่านไปจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะเป็นตัวย่อยสลายเศษอาหารและกลายเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ได้อีกด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะทั้งจังหวัด ที่มีปริมาณ ๙๐,๐๐๐ ตันเศษ ต่อปี ให้ลดลงโดยเฉพาะขยะเปียกมีปริมาณ ๓๐,๐๐๐ ตันเศษ จึงได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ โดยรณรงค์ให้ประชาชนนำเศษอาหารและเปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมัก โดยให้แต่ละอำเภอจัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะ เพื่อจัดซื้อถังมาทำปุ๋ยหมักจาก เศษอาหารแจกจ่ายให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด พร้อมทั้งจัดอบรมเสริมสร้างความรู้การทำปุ๋ยหมักเพิ่มเติมให้กับประชาชน
โดยขณะนี้จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการครบเกือบทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ และได้มีการประกาศอำเภอปลอดขยะเปียกไปแล้ว ๕ อำเภอ คือ อำเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง เมืองลำพูน บ้านโฮ่ง และอำเภอแม่ทา ทั้งนี้ ได้ประกาศให้อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอที่ ๖ ที่ปลอดขยะเปียกของจังหวัดลำพูน และจะมีการประกาศให้ครบทั้ง ๘ อำเภอ จากนั้นจะมีพิธีประกาศให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ปลอดขยะเปียก ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน .

ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งศึกษาการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

สิงหาคม 21, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแถลงข่าว โครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมี นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง แถลงข่าวเรื่อง การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ,ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน แถลงข่าวเรื่อง การส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ,ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แถลงข่าวเรื่อง บริการวิชาการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวเรื่อง ความสำเร็จโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อย่างเป็นรูปธรรม มี นายอภิชาติ อินทร์พงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ดำเนินรายการ มี หัวหน้าส่วนราชการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ทางโรงเรียน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียน การสอนด้านวิชาการ และส่งเสริมให้เยาวชนมีองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ในงานมีการอบรมการให้บริการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ,การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยอาจารย์ ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาที่ตั้งนอกจังหวัดลำปาง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน โดยกลุ่มที่ ๑ อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการทำขนมอบ กลุ่มที่ ๒ อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประกอบอาหาร และกลุ่มที่ ๓ อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการทำขนมของว่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเงินรางวัลและโล่รางวัลให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขัน “งานลำไยไทย ลำไนลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐”

สิงหาคม 16, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเงินรางวัลและโล่รางวัลให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขัน “งานลำไยไทย ลำไนลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐” ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน มีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำเกษตรกรและประชาชนที่ชนะเลิศ ขึ้นรับรางวัล ดังนี้
๑. การประกวดลำไยสดช่อ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
ลำไยพันธุ์ดอ ได้แก่ นายเชาว์ ใจเมือง เลขที่ ๕๒/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ลำไยพันธุ์แห้ว ได้แก่ นายอุดร อุ่นศรี เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว ไดแก่ นายชานนท์ ณะพรหม เลขที่ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ลำไยพันธุ์สีชมพู ได้แก่ นายคำรณ สุริณะธรรม เลขที่ ๑๑๓/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
และลำไยพวงใหญ๋ ได้แก่ นางสายบัว ดวงไทย เลขที่ ๑๑/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพุน
๒. การประกวดนวัตกรรมด้านการเกษตร เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ชิ้นงาน “ถังเพิ่มแรงดันส่งน้ำระยะไกล” ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ นายไพรัช เรือนฝายกาศ และนายนิวัติ แข็งแรง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
๓. การประกวดลำไยอบแห้งเนื้อสีทองพร้อมบรรจุภัณฑ์ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นางพิมลศรี ชัยพนัส เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๔. การประกวดขนมจากผลิตภัณฑ์ลำไย เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลได้แก่ นางพรพรรษา คำทะนงค์ เลขที่ ๑๘๔ หมูที่ ๓ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
๕. การประกวดการจัดโต๊ะจีนที่มีลำไยเป็นส่วนประกอบ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันปะยางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๖. และมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนลำไยสดในการจัดนิทรรศการและเวทีกลาง ได้แก่ คุณมาโนช ไชยสุวรรณ์ เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผลการประกวด ธิดาลำไย ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560

สิงหาคม 15, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลพ. เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดธิดาลำไยลำพูน “งานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 การประกวดธิดาลำไย ในงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ปรากฏว่า น.ส. วาลุลี ดวงวนา หรือ น้องแพท นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง ธิดาลำไย ประจำปี 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ขึ้นรถบัสเพื่อไปกราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

สิงหาคม 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน กว่า ๓๐๐ คน ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยก่อนขึ้นรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานกล่าวแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นได้ร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงในการเดินทางครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำน้ำดื่มและอาหารมามอบให้กับคณะผู้เดินทาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบและส่งต่อให้คณะผู้เดินทาง ซึ่งการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ในครั้งนี้ เป็นระยะที่ ๒ ที่จังหวัดลำพูน ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีกำหนดถึงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเข้ากราบถวายบังคบพระบรมศพ จากนั้นคณะจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางกลับถึงจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ช่วงเย็นของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จังหวัดลำพูนได้จัดพิธีเปิดงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

สิงหาคม 9, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ, ข่าวจังหวัดลำพูน

ช่วงเย็นของวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จังหวัดลำพูนได้จัดพิธีเปิดงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย บรรยากาศ เป็นด้วยความคึกคัก โดย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้นำขบวนเทิดพระเกียรติ

จังหวัดลำพูนเชิญชวนเที่ยวงาน ลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

สิงหาคม 2, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

จังหวัดลำพูนเชิญชวนเที่ยวงาน ลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐จังหวัดลำพูนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเลือกชม เลือกซื้อ ลำไยสด , ลำไยอบแห้ง และ ผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ในงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม
…read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิงหาคม 2, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน คณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิงหาคม 2, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในพิธีประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะวิหารบนยอดดอยขะม้อ

กรกฎาคม 31, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะวิหารบนยอดดอยขะม้อ พร้อมทั้งมอบโฉนดที่ดินให้กับสำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน ,พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสนาธิการทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน,อ.ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายองค์ผ้าป่าสวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตา

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

กรกฎาคม 21, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ณ ริมน้ำปิง หมู่ที่ ๗ บ้านทรายทอง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดลำพูนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖

กรกฎาคม 18, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน คณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

กรกฎาคม 6, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ( จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หลายประเทศมากขึ้นวัน ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพะเยา ร่วมประชุม เพื่อ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดที่มีอารยธรรมล้านนา
…read more