Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของและมอบเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เนื่องใน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด”

พฤศจิกายน 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสิ่งของและ มอบเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้ในดำเนินงานด้านการกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาด ในงาน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูน โดยในงานจัดให้มีการออกร้านสินค้าชุมชน นิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ ในส่วนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด หัวใจใสสะอาด กาชาดช่วยปวงชน คือการเป็นผู้รับ และผู้ให้ ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ช่วยเหลือปวงชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้าน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงาน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” ในครั้งนี้ เพื่อนำสิ่งของและรายได้จากการจัดงาน สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย และงานกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ ,ภาครัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมบริจาค เงินและสิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนำไปประกอบกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในจังหวัดลำพูน ต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานเครือสหพัฒน์ประชารัฐร่วมใจสานพลังภาครัฐและชุมชนภายในโครงการเกษตรพอเพียง

พฤศจิกายน 17, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานเครือสหพัฒน์ประชารัฐร่วมใจสานพลังภาครัฐและชุมชนภายในโครงการเกษตรพอเพียง ภายในงานมีการจัดแสดงโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายสินค้าชุมชนทั้งนี้เพื่อเป้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประชารัฐเพื่อสังคมก่อนจะนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชนต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ

พฤศจิกายน 16, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิจังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีจิตอาสาอำเภอบ้านธิกว่า 300 คน ร่วมในกิจกรรมก่อนที่จะออกไปบำเพ็ญจิตสาธารณะในที่ต่างๆต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วย และโรคภัยต่างๆ

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธของศาลากลางและส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดหวัดลำพูน เป็นนโยบายที่ในช่วงเวลา ๑๕:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเห็นความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งหากทำสำเร็จจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วย และโรคภัยต่างๆได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหริภุญไชย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกาาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

พฤศจิกายน 14, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗:๐๐ น.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

พฤศจิกายน 8, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแก่นักวิ่งในงาน Run for Charity 2017 ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา

พฤศจิกายน 6, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๕:๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแก่นักวิ่งในงาน Run for Charity 2017 ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา พร้อมทั้งร่วมวิ่งในระยะทาง ๖.๒ กิโลเมตร ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ริมสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน โดยในงานนี้ มีนักวิ่งจากทั่วประเทศร่วมวิ่งในงานกว่า ๑,๖๐๐ คน และรายได้จากการจัดงานมอบสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานตีกลองสะบัดชัย เพื่อเปิดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองลำพูน และนำเดินขบวนกระทงใหญ่

พฤศจิกายน 6, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ ลานบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานตีกลองสะบัดชัย เพื่อเปิดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองลำพูน และนำเดินขบวนกระทงใหญ่ ซึ่งปีนี้เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม บรรยากาศภายในงานมีประชาชนมาร่วมชมการประกวดกระทงใหญ่ และกระทงลอยน้ำสวยงามอย่างคึกคัก ซึ่ง นปีนี้มีคณะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาร่วมปล่อยโคมลอย และเก็บภาพประทับใจภายในงานด้วยส่วนที่ บริเวณ ริมแม่น้ำกวงประชาชน ได้ไปลอยกระทง และ ชมขบวนกระทงใหญ่ ซึ่งหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นอย่างสวยงาม ซึ่งกิจกรรมงานลอยกระทง จ.ลำพูน ปีนี้เน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การประกวดกระทงจาก ฝีมือนักเรียน , การประกวดขบวนกระทงใหญ่ และ การประกวดการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งในปีนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัด สร้างซุ้มโคมไฟล้านนา เพื่อให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วย ในส่วนบริเวณ วัดพระธาตุ หริภุญชัย วรมหาวิหาร ประชาชน , นักท่องเที่ยว ได้ บูชาโคมล้านนา เพื่อ สักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่

นายอรรษฺษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานประเพณีลอย โขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๓

พฤศจิกายน 2, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ ข่วงวัฒนธรรม ท่าน้ำ วัดกู่ระมัก ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลต้นธง จัด งาน ประเพณีลอย โขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๓ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงาน มีนาย นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดงานประเพณีลอย โขมดครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ ๓ ที่เทศบาลตำบลต้นธงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ,โรงเรียน ,สถานศึกษา,ภาคราชการ , วัดทุกแห่งในเขต ตำบลต้นธง และประชาชนจาก ๑๑ ชุมชน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดขบวนแห่ โขมดหลวง ๑๑ ชุมชน , การประกวดเทพี สาวงามประเพณี ลอยโขมด, การประกวดหนูน้อยประเพณี ลอยโขมด , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชุมชน , การประกวดซุ้มประตูป่า , การประกวดเจดีย์ทราย ,การอบรมประดิษฐ์โขมด และ การสาธิต ประดิษฐ์โคม เป็นต้นประเพณีลอยโขมด เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนา ที่นับถือปฎิบัติกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๕ นับตั้งแต่อาณาจักรหริภุญชัย ถึง อาณาจักรล้านนา โดยเมื่อถึงเดือนยี่เป็งวันเพ็นเดือนสิบสองก็จะทำพิธีลอย โขมด ซึ่งเป็นการลอยเพื่อบูชาท้าวพกาพรหม , ลอยเพื่อลอยเคราะห์ลอยบาป , ลอยเพื่อส่งสิ่งของ และ ลอยเพื่อบูชาพระอุปคุตเถระ .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถว บูรณาการระดมกวาดล้างอาชญากรรม และ ยาเสพติด ช่วงเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ตุลาคม 31, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , ทหารกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ลำพูน , กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรมในจังหวัดลำพูนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ บริเวณเชิงสะพานท่านาง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถว บูรณาการระดมกวาดล้างอาชญากรรม และ ยาเสพติด ช่วงเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , พ.อ.บรรวัฒน์ พรหมจรรย์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน และนายอำเภอเมืองลำพูน นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ , ทหาร , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม บูรณาการ กวาดล้างอาชญากรรมด้วย โดย มีการจัดชุดสายตรวจ ตระเวน ตามจุดเสี่ยง และ สถานประกอบการ ยามค่ำคืน เพื่อ สร้างความมั่นใจ ให้แก่ ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทาง มา ท่องเที่ยว ใน จังหวัดลำพูน และ เขตภาคเหนือ ในช่วง เทศกาลลอยกระทงตั้งแต่ ๒๙ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , ฝ่ายทหาร และ อาสาสมัคร จะร่วมกัน ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและ ยาเสพติด โดย จัดชุดปฏิบัติการ ปิดล้อมตรวจค้นบุคคลและพื้นที่เป้าหมาย สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจค้นยานพาหนะ อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างครอบคลุม ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังและกดดันเป้าหมายที่เคลื่อนไหว , ป้องกัน จับกุม การกระทำผิดกฎหมาย และ ป้องกันอันตราย จากการ พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง รวมถึงการให้คำแนะนำการปล่อยโคมลอยให้ถูกต้องทั้งนี้เป็นไปตาม นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ต้องการให้ ประชาชน ได้รับความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของไทย โดยให้ทุกหน่วยเร่งรัดดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และ รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ที่ เดินทางมาจังหวัดลำพูน และ ภาคเหนือ .

พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนหลายหมื่นคน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม 31, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนหลายหมื่นคน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพิธีช่วงเช้า นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน จิตอาสาเฉพาะกิจ ประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มพิธีถวายดอกไใจันทน์ในช่วงแรก เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน จิตอาสาเฉพาะกิจ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต่างทยอยเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อย่างเป็นจำนวนมากสำหรับพิธีการช่วงที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา ร่วมประกอบพิธีและวางดอกไม้จันทน์ จากนั้น เวลา ๑๘.๓๐ น. ประชาชนจิตอาสาร่วมใจกัน ฟ้อนเล็บถวาย และการแสดงมหรสพสมโภช ณ พระเมรุมาศจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตลอดทั้งวัน จิตอาสาทั้ง ๘ ด้าน ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดลำพูนรับไฟหลวงพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตุลาคม 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานไฟหลวงและหีบเพลิงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ๙ แห่ง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ อีก ๙๔ ประเทศ ซึ่งวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรับพระราชทานไฟหลวง และหีบเพลิง จากนั้นได้จัดพิธีมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ก็ได้เข้าพิธีรับพระราชทานไฟหลวง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นในช่วงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดลำพูน มีพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน มายังศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญไฟหลวงส่งมอบให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปประดิษฐาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจังหวัดลำพูน จะเก็บรักษาไฟหลวง เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต่อไป .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

ตุลาคม 16, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปีโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมพระทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว ประธานพิธีทอดผ้าไตรพระสงฆ์ จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา ประธานพิธีกรวดน้ำ จากนั้นพระสงฆ์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและสวดธรรมกถา โดยมีพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่ารวมพิธีจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้