Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พฤษภาคม 29, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิต และผลิตภัณฑ์ลำไยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรม (OTOP) งานวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ มีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมภายในงานมี การจัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดแข่งขัน ด้านการส่งเสริมการเกษตรนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ลำไย, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP,การประกวดธิดาชาวสวนลำไยลำพูน, การจัดการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง, การจัดการประกวดร้องเพลง, การจำหน่ายผลผลิตลำไยและสินค้าเกษตร, การฟ้อนเล็บ/ฟ้อนเทียน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐, การประกวดขบวนรถประดับลำไย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการตลาด Green Market (ตลาดนัดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา )

พฤษภาคม 29, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาสักการะวัดวัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร,อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี,วัดมหาวัน และวัดจามเทวี จากนั่น เวลา ๑๖.๐๐ น. จะได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการตลาด Green Market (ตลาดนัดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา ) ที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ตลาดกลาง( อ.ต.)ป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน งานมีระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบถุงยังชีพร่วมกับผู้จัดการบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาลำพูน ให้ชุมชน “พอเพียง เพียงใจ “

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน พร้อมหน่วยงานสังกัด พมจ. เทศบาลฯบ้านกลาง มอบถุงยังชีพร่วมกับผู้จัดการบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาลำพูน ชุมชน “พอเพียง เพียงใจ “ม.๙ ต.บ้านกลาง อ.เมืองฯ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับ(พอช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและพุทศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

พฤษภาคม 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบุชาแด่องค์สัมมาสัมมาพุทธเจ้า ซึ่ง วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และวันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดลำพูน จึงได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวที่มาสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และฟังธรรม อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 9, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์ และศัตรูพืช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๐

พฤษภาคม 5, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ เพื่อ ร่วมงาน ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยขบวนได้ เคลื่อนผ่าน อำเภอ สารภี จ.เชียงใหม่ – มายัง จังหวัดลำพูน โดย ตลอดสองข้างทาง มีประชาชน ชาว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และ ชาวจังหวัดลำพูน โปรยข้าวตอก ดอกไม้ ต้อนรับ ตลอดสองข้างทาง และ ใน เวลา ๑๗.๓๐ น. ขบวนน้ำสรงพระราชทาน ได้เคลื่อนจากแยกประตูลี้ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดย ตลอด สองข้าง ที่ขบวนฯ เคลื่อนผ่าน มีคณะฟ้อนเล็บ จำนวน ๑,๑๒๐ คน ได้ฟ้อนถวายต้อนรับ น้ำสรงพระราชทาน ซึ่ง ประดิษฐานบนราชรถที่สร้างด้วยไม้สักทอง จากนั้น นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ อัญเชิญ เครื่องราชสักการะ ขึ้นประดิษฐาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา และมีพิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน จากนั้น ข้าราชการและประชาชน ได้ร่วมกันแห่ผ้าห่มเวียนรอบ องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย แล้วอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ โดย ตั้งแต่ใน บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วัดพระธาตุหริภุญชัย ได้ขอเชิญชวนประชาชน , นักท่องเที่ยว มาร่วมสรงน้ำสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในช่วงค่ำ จะมีการแสดงมหรสพ การแสดง ทางศิลปวัฒนธรรม ทุกคืน

จังหวัดลำพูนแถลงข่าวเปิดตัวโครงการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย

พฤษภาคม 3, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณลานสิงห์คู่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งาน สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเชิญชวนประชาชนพุทธศาสนิกชนที่เกิดในปีระกา และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔– ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เมษายน 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยก่อนการประชุมมีการบรรยายธรรมโดย พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมษายน 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูน จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึงและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยมี นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน , บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอเมืองลำพูน ร่วมงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

เมษายน 12, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน

เมษายน 11, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการทางหลวงทั่วไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดลำพูน เพื่อตั้งจุดรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หมวดการทางป่าสัก(ดอยติ) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูนร่วมติดตามและเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตรจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)

เมษายน 10, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะไปติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ลำไยแปลงใหญ่ ที่จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และความต้องการของเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน โดยมีนาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ และ รายงานข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ

เมษายน 7, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ , ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนได้ร่วมกัน ประกอบ พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน โดย นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนร่วมพิธี

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน(กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน(กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน