Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มีนาคม 16, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน มี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ข้อมูลด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูนที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นไป เช่น กระเทียม หอมแดง มันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง และลำไย(นอกฤดู) เป็นต้น และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไย(ในฤดู) ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้คาดการณ์เบื้องต้น ว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ประกอบกับมีการแจ้งข้อมูลจากหลายภาคส่วนแจ้งว่าสถานการณ์ส่งออกลำไยต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย จะมีการชะลอการนำเข้าช่าง เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตลำไย(ในฤดู) ของทางภาคเหนือออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในการช่วยกันพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และแนวทางการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิ์ภาพ.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยปลัดจังหวัด และนายอำเภอลี้ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

มีนาคม 13, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยปลัดจังหวัด และนายอำเภอลี้ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ ชุมชนม่วงคำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลี้ อำภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรการวางแผนการผลิตลำไยและการคัดเกรดลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒

มีนาคม 13, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรการวางแผนการผลิตลำไยและการคัดเกรดลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยเป็นโครงการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไยจำนวนกว่า ๑๐๐ คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการผลิตและกระจายผลผลิตลำไยที่มีคุณภาพให้เพียงต่อและสมดุลกับความต้องการของตลาดในแตละช่วงเวลาตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาลำไยราคาตกต่ำและล้นตลาด รวมถึงยังเป็นการเสริมศักยภาพขีดความสามารถของผู้ผลิตลำไยของจังหวัดและกลุ่มภาคเหนือตอนบนให้สูงขึ้นอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

มีนาคม 13, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดโครงการ ” สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” นำโดย หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ มี นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ปลัดจังหวัดลำพูน ,นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะครู อาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดโครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์ และสุขอนามัย รวมถึงการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

โครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง สภากาชาดไทย โดย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย , มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ , เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล ,มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการในครั้งนี้ กำหนดให้บริการในวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน และในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จะออกให้บริการ ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้ารับบริการจะได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยเป็นการบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖

มีนาคม 13, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จำนวน ๓๑๑ ผืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการปล่อยตัวและร่วมวิ่ง (Fun Run)

มีนาคม 12, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการปล่อยตัวและร่วมวิ่ง (Fun Run) เป็นระยะทาง ๕ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ จำนวน ๒,๕๐๐ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามหลวง วัดพระพุทธบาทตากผ้า ครบ ๔๐ ปี

มีนาคม 12, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามหลวง วัดพระพุทธบาทตากผ้า ครบ ๔๐ ปี และถวายน้ำสรงและผ้าไตรพร้อมทั้งเครื่องสักการะพระราชทาน แด่ พระพุทธบาทพิทักษ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอป่าซาง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมในพิธีดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการ ซื้อ ขายกระเทียมและหอมแดง ตาม แผนการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑

มีนาคม 7, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักสมุมไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการ ซื้อ ขายกระเทียมและหอมแดง ตาม แผนการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนมารับซื้อผลผลิตกระเทียม ๑๐๐,๐๐๐ กก และหอมแดง ๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒๕๖๑

มีนาคม 2, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๓ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ ๑ ณ ลุมพินีสถาน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย ความตอนหนึ่งว่า “…ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ – ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ – ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ – ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่ายการช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องการทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป….”จากพระปรีชาสามารถทางด้านการช่าง และพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๓ นั้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน และมอบเครื่องหมายผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการ “แรงงานติดดาว” จำนวน ๓๐ คน ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการปั่นจักรยานทางเรียบโครงการ ” ปั่นล้อให้หมุน ปั่นบุญให้สังคม ครั้งที่ ๔”

กุมภาพันธ์ 26, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการปั่นจักรยานทางเรียบโครงการ ” ปั่นล้อให้หมุน ปั่นบุญให้สังคม ครั้งที่ ๔” ณ ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีนักปั่นทั้งสิ้น ๑๗ รุ่น ประมาณ ๑,๐๐๐ คน และร่วมมอบจักรยานให้กับนักเรียนในจังหวัดลำพูน ๘ อำเภอ ๓๕ โรงเรียน จำนวน ๒๐๐ คัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปลุกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินตามภารกิจด้วยความโปร่งใส สร้างความศรัทธาต่อประชาชน

กุมภาพันธ์ 26, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๒๐ หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจังหวัดลำพูนได้กำหนดแนวทาง มาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการของจังหวัดลำพูนยึดถือ ปฏิบัติ ได้แก่ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล สนองความต้องการของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม , ปลูกฝังค่านิยมในการยึดหลักคุณธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิต , ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน , ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น , สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต , ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร เบาะแสการทุจริต , มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริต คอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน สืบสานตำนานงานไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา ประจำปี ๑๕๖๑

กุมภาพันธ์ 26, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ โอทอป ตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน สืบสานตำนานงานไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา ประจำปี ๑๕๖๑ ในงาน มีผู้ประกอบการไม้แกะสลัก ในอำเภอแม่ทา มาออกซุ้ม จำหน่ายไม้แกะสลักในราคาพิเศษ มีการสาธิตภูมิปัญญาการแกะสลัก กาดหมั่วครัวฮอม บรรยากาศแบบลุ่มน้ำทา มีซุ้มนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ซุ้มกาชาดของอำเภอแม่ทา ภาคกลางคืนมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่น , การแสดงของเยาวชนในอำเภอแม่ทา และในช่วงค่ำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ จะมีการประกวด ประกวดธิดาไม้แกะสลักรอบตัดสิน

จังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้อย่างทั่วถึง

กุมภาพันธ์ 26, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ สนามเทศบาลตำบลหนองล่อง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,ปลัดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมงานได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันสำคัญของชาติ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ร่วมงาน มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดลำพูน ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนด้วย การออกหน่วยจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ครั้งนี้โรงพยาบาลเวียงหนองล่องและโรงพยาบาล ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ก็ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , สำนักงาน กศน.ลำพูน ให้บริการตัดผมฟรี ซึ่ง โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ได้ช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายเดินทางไปรับบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประชาชนได้รับบริการจากทุกส่วนราชการ ณ จุดเดียวกันนายภัทรพล ผัดดวงธรรม ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงหนองล่อง รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงหนองล่อง กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย คือการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก ทั้งรูปแบบการให้บริการครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายและการให้บริการถึงตัวบุคคล เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว จังหวัดลำพูนจึงได้จัดให้มีการบูรณาการงานบริการต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยในวันนี้ประชาชนชาวเวียงหนองล่องจำนวนหลายร้อยคน จะได้รับบริการการสงเคราะห์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุด.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Happiness for all : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ ๒

กุมภาพันธ์ 22, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ ” Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนปีที่ ๒ ” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Happiness for all : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ ๒ พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( กปถ. ) จากนั้นผู้ร่วมงานได้ชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการอุบัติเหตุ เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ได้เล็งถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนนางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดโครงการ Happiness for all : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สังคมได้รับทราบถึงความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้พิการและความห่วงใย ใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การเตือนสติให้ทุกคนใส่ใจในการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงคมนาคมโดยกรมขนส่งทางบกดำเนินการเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้สนับสนุนการประมูลเลขทะเบียนเลขรถสวย ซึ่งนำรายได้เข้ากองทุนฯ มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล และอิ่มใจกับการเป็นผู้ให้ส่งต่อความปลอดภัย และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในปี ๒๕๖๐ จะมีการเปิดให้ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจัดสรรงบเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพได้ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเพิ่มรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะขยายขอบเขตการช่วยเหลือผู้พิการไปทั่วประเทศให้กว้างมากยิ่งขึ้น

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าสัก

กุมภาพันธ์ 22, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, คณะแม่บ้านมหาดไทย, ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ, นายขจร ศรีชวโนทัย รอง อสถ. , นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง หน.ผต. , นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน และชาติชาย โครงไพบูลย์ ทถจ.ลำพูน , ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ ณ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน