Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสของ อปท.ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund)

กรกฎาคม 6, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.ลพ.เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสของ อปท.ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ณ ห้องประชุมมหันตยศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) พื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน

มิถุนายน 23, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) พื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมมหันตยศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมให้สัมภาษณ์ในการบันทึกรายการวิทยุ “บันทึกสถานการณ์สัญจร”ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มิถุนายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้ร่วมให้สัมภาษณ์ในการบันทึกรายการวิทยุ “บันทึกสถานการณ์สัญจร”ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง ในโอกาสที่เดินทางมาผลิตรายการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดย คุณจิรวรรณ ตันกุลานันท์ โดยในวันนี้เป็นการบันทึกเทปรายการบันทึกสถานการณ์ ณ โรงเรียน เทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ในประเด็นการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนซึ่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๐ โดยผ่านการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๗ โรงเรียนกลุ่ม A โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศในโอกาสต่อไป

เป็นประธานในพิธีมอบถังพลาสติกเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกให้กับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าสัก

มิถุนายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้เป็นประธานในพิธีมอบถังพลาสติกเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกให้กับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน นำไปขยายผลต่อในพื้นที่ ๑๘ หมู่บ้านๆละ ๓๐ ใบรวม ๕๔๐ ใบ พร้อมทั้งลงพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก ติดตามผลการดำเนินการของชุมชนต้นแบบปลอดขยะซึ่งดำเนินการจัดการขยะของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ตำบลป่าสัก มีความพร้อมที่จะประกาศเป็นตำบลปลอดขยะเปียกแห่งแรกของจังหวัดลำพูนแล้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม ในพื้นที่อำเภอป่าซาง

มิถุนายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ ๓ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง ,พันเอกพงษ์มิตร ปินปันคง เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ำผึ้งปลอม ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ทหารได้บุกจับมาแล้วครั้งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว
ภายหลังการตรวจสอบ พบผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย คือ นายธีระศักดิ์ เชื้อจินดา เป็นเจ้าของบ้านตรวจสอบพบอุปกรณ์การผลิตน้ำผึ้งปลอม รวมทั้งน้ำผึ้งปลอมที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนกว่า ๑๐๐ ขวด น้ำตาลทรายขาวที่ใช้ในการผสมกับแบะแซ และน้ำผึ้งแท้จำนวนหนึ่ง
นายจิระ วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากการตรวจสอบมีการผลิตนำผึ้งผสมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีฉลากที่ถูกต้องโดยมีส่วนผสมน้ำผึ้งที่กำการผลิต คือ น้ำเชื่อม (แบะแซ) ผสมกับน้ำตาลทราย และน้ำ เมื่อผลิตจะใช้น้ำเชื่อมผสม ๕๐ % น้ำผึ้งผสม ๕๐% เพื่อลดต้นทุนในการผลิต จึงเข้าข่ายอาหารปลอม ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ และไม่มีฉลาก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เก็บตัวอย่างน้ำผึ้งผสมดังกล่าว เพื่อส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ นำไปวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนชนิดอื่นที่เจือปนอยู่ในน้ำผึ้งซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ สำหรับการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา ๒ ข้อหาคือ การลักลอบผลิตอาหารปลอม และ การผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างฝาย ตามโครงการ คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ

มิถุนายน 15, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑ บ้านผาใต้ และหมู่ที่ ๖ บ้านผาใต้้เหนือ ตำบลแม่ลาน ติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างฝาย ตามโครงการ คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ ตามแนวทางประชารัฐในส่วนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบถังพลาสติก เพื่อใช้ในโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

มิถุนายน 15, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอลี้ นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ.ลพ.ได้รับมอบหมายจาก ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลพ.ให้เป็นประธานในพิธีมอบถังพลาสติก เพื่อใช้ในโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก ซึ่งวันนี้อำเภอลี้ได้ดำเนินการแจกจ่ายถังพลาสติกให้กับตัวแทนหมู่บ้านครบทั้ง ๙๙ หมู่บ้านนำร่องแล้ว ในส่วนของการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการในระยะต่อไป อำเภอลี้จะได้ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๐ แห่งในพื้นที่ดำเนินการจัดหาถังพลาสติกแจกจ่ายในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือนครอบคลุมทั้งพื้นที่โดยมีเป้าหมายจะเป็นอำเภอปลอดขยะเปียกภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก”พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”

มิถุนายน 8, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันนี้ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก”พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูนและโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดลำพูน

มิถุนายน 8, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ และโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ณ วัดม่อนมะหินศิลาราม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท ร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ร่วมตรวจสอบคลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน ร่วมกับประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง) พร้อมคณะ ณ คลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง โดยมีกำลังทหารจาก สนภ.๓ นทพ.กกล.รส.และชาวบ้านกำลังช่วยกันนำเศษไม้ออกจากบริเวณหน้าฝาย ซึ่งขณะนี้สามารถเคลียร์เศษไม้ออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วและกำลังทยอยนำเศษไม้ออกอย่างต่อเนื่องต่อไป

รองู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 11, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีมอบ ถังขยะเปียก ตามโครงการกองทุนขยะเพื่อสมทบทุน “โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะเปียก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 3, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดพิธีมอบถังพลาสติก ตาม โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะเปียก โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ มีนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบ เพื่อนำร่องให้เกิดการลดปริมาณขยะ ให้ทุกชุมชน ในพื้นที่ ๑๕ ตำบลของอำเภอเมืองลำพูน นำขยะเปียกที่มาจากเศษอาหารนำมาทิ้งในพื้นที่ถังขยะฝังดินเป็นการ แปรสภาพจากขยะ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินและทำให้ชุมชนลดขยะมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองมีถังขยะเปียกดังกล่าวไว้ในบ้านของตัวเอง ขณะนี้มีชุมชน นำร่องในเขตตำบลเวียง อำเภอเมืองลำพูน นำร่อง ๓ แห่งคือ ชุมชนบ้านเวียงยอง , ชุมชนบ้านพระยืน และชุมชนบ้านแม่สารป่าแดด .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการดำเนินกรรมวิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

พฤษภาคม 1, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน จัดพิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีรับ – ส่ง ซึ่งญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิทได้ร่วมส่ง และให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ ๑ ขึ้นรถกันอย่างอบอุ่น ส่วนใหญ่ญาติก็จะเตรียมอาหารและน้ำดื่มเอาไว้ให้บุตรหลานของตนเอาไว้รับประทานในระหว่างการเดินทาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเรียบร้อย