Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน

มิถุนายน 18, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมลำพูนวิลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนได้จัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมอบรมนางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลก เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง สามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูน อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และลำพูน มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ณ ราคาประจำปี ๒๕๕๙ คือ ภาคการเกษตร ร้อยละ ๑๙.๘ ,ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๔๙.๘ , ภาคบริหาร ร้อยละ ๓๐.๔ ขนาดของเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (GPP ณ ราคาประจำปี ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๗๐,๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ของประเทศ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๑๗๒,๗๑๗ บาท ( อยู่ในลำดับที่ ๒๐ ของประเทศไทย และลำดับที่ ๑ ของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ( ลำดับที่ ๑ จังหวัดลำพูน ลำดับมี่ ๒ จังหวัดกำแพงเพชร ลำดับที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ ) .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรที่ ๓ : วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มิถุนายน 18, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรที่ ๓ : วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รองผอ.กอ.รมน.จ.ลำพูน , นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน , นายนพดล สุยะ ผอ.กกต.จ.ลำพูน , นายนรินทร์ ปาระมี ผอ.กศน.จ.ลำพูน , ผอ.กศน.อำเภอและอาจารย์ กศน. เข้าร่วมพิธีเปิดฯ จำนวน ๖๖ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

มิถุนายน 18, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยของโครงฯ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ.ดอยก้อม-บ.ห้วยปางค่า ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ.ทุ่งโป่ง-บ.ห้วยสร้อย ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
๓.โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง ท้ายฝายห้วยตั้ง ม.๒ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี ๒๕๖๑

มิถุนายน 18, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน 2561 เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีกำหนดติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

มิถุนายน 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา)

มิถุนายน 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
โดยมีคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๖ โรงเรียน (โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม โรงเรียนตำบลริมปิง โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง โรงเรียนวัดน้ำพุ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิ) เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศตำบลหนองปลาสะวาย เป็นตำบลปลอดโฟม ตามโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”

มิถุนายน 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศตำบลหนองปลาสะวาย เป็นตำบลปลอดโฟม ตามโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ณ โรงแรมบ้านโฮ่งรีสอร์ท อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีรักษาการนายอำเภอบ้านโฮ่ง หัวหน้าส่วนราชการ อ.บ้านโฮ่ง ผู้บริหาร อบต.หนองปลาสะวาย อสม. ประชาชน ร้านค้าในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

มิถุนายน 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดังนี้
๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ พื้นที่อำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยของโครงฯ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวตามแนวพระราชดำริ รายการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่อาว ม.๖ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำสายทางเข้าสนามกีฬ่า ม.๑ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ พื้นที่อำเภอแม่ทา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยของโครงฯ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ.ห้วยเดื่อ-บ.แม่เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
๒.๒ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองดินหม่น ม. ๔ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ.ทาชมพู-บ.ทาปลาดุก ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่อำเภอลี้

มิถุนายน 11, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน ต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ในการลงพื้นที่อำเภอลี้ พบปะประชาชนและรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อติดตามและสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายอำเภอลี้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และวิทยากรทีมขับเคลื่อนฯ ประจำตำบล ร่วมต้อนรับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

มิถุนายน 8, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) แก่ภาคีการพัฒนาจังหวัดลำพูน

มิถุนายน 8, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (หัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑) มอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) แก่ภาคีการพัฒนาจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดลำพูน , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชนระดับอำเภอ จำนวน ๘๐ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มิถุนายน 8, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑

มิถุนายน 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนวัดหนองซิว หมู่ ๑๓ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน ในงานมีการจัดซุ้มให้ความรู้ทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย , การดำเนินงานสหกรณ์โคนม , การนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์โรงเรียนในจังหวัดลำพูน , การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรวมซื้อรวมขาย การบันทึกบัญชีและอื่น ๆ ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการสหกรณ์ รวมถึงการจัดนิทรรศการของขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ของโรงเรียนที่มีกิจกรรมสาธิตวิธีการสหกรณ์ในโรงเรียนที่โดดเด่น การประกวดร้องเพลงของนักเรียน และประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ สหกรณ์นักเรียนในอุดมคติ ”นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่เยาวชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีให้แก่นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีภาคีเครือข่ายสหกรณ์ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ ๗ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ระบบงานสหกรณ์สู่ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืน ที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้กำหนดเกี่ยวกับการสหกรณ์ไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยตระหนักว่า สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในชนบทและในเมืองของประเทศไทย สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชน การเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตย และระบบสหกรณ์มีอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบฮีต ตวยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง”

มิถุนายน 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบฮีต ตวยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวียง” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีบ้านดอยเวียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิและคณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอบ้านธิ เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มิถุนายน 6, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน