Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ. ลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรม”จิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา “ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมี ปลัดจังหวัดลำพูน เสธ.กกล.รส.จ.ลำพูน รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน กกต.จ.ลำพูน อบจ.ลำพูน ทม.ลำพูน ทต.เวียงยอง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ หน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัคร และจิตอาสาร่วมกิจกรรมฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ. ลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ปลัดจังหวัดลำพูน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน รอง ผอ.รมน.จ.ลำพูน พัฒนาการจังหวัดลำพูน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ เจ้าหน้าที่โครงการฯ วิทยากร และนักเรียน ร่วมพิธีฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันหารือการดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลและความรู้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด

กุมภาพันธ์ 15, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงิน กพส. ของสถาบันเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอกู้ยืมเงิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียนและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการขุดดินในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน นายอำเภอบ้านธิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน และผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร้อง และผู้ประกอบกิจการขุดดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียนและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการขุดดินในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ “สร้างสรรค์งานแนะแนวอาชีพในยุค Thailand 4.0″ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูแนะแนวจากสถานศึกษาแต่ละแห่งในจังหวัดลำพูน จำนวน ๖๐ คน ณ เดอะแกรน์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

องผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

กุมภาพันธ์ 14, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ (ประชุมกลุ่มย่อย) เพื่อพิจารณาหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลำพูน (POC) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมติดตามการจัดทำประวัติและข้อมูลแรงงานต่างด้าว ของ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมติดตามการจัดทำประวัติและข้อมูลแรงงานต่างด้าว ของ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมให้การตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าและร่วมกันตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าและร่วมกันตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดหนองดอก เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของส่วนราชการและภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะฯ

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะฯ ซึ่งมีกำหนดมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านสาธารณสุขและการให้บริการผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการในระบบปฐมภูมิคลินิกหมอครอบครัว : PCC (Primary Care Cluster)
โดยมีนายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองลำพูนร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย “กาดม่วนใจ๋” ณ บริเณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

กุมภาพันธ์ 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ. ลำพูน เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย “กาดม่วนใจ๋” ณ บริเณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมี รรก.พาณิชย์จักหวัดลำพูน ผบก.ภ.จว.ลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แรงงานจังหวัดลำพูน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน สรรสามิตพื้นที่จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณก.การเงินการคลัง วุฒิสภา ศิลปินแห่งชาติ (อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเปิดงานฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน

กุมภาพันธ์ 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อำภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดลำพูน จำนวน ๗๐ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยรายการ ” 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย “

กุมภาพันธ์ 7, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยรายการ ” 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย ” ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน