Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท ร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ร่วมตรวจสอบคลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน ร่วมกับประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง) พร้อมคณะ ณ คลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง โดยมีกำลังทหารจาก สนภ.๓ นทพ.กกล.รส.และชาวบ้านกำลังช่วยกันนำเศษไม้ออกจากบริเวณหน้าฝาย ซึ่งขณะนี้สามารถเคลียร์เศษไม้ออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วและกำลังทยอยนำเศษไม้ออกอย่างต่อเนื่องต่อไป

รองู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 11, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีมอบ ถังขยะเปียก ตามโครงการกองทุนขยะเพื่อสมทบทุน “โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะเปียก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา จังหวัดลำพูน

พฤษภาคม 3, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดพิธีมอบถังพลาสติก ตาม โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะเปียก โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ มีนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบ เพื่อนำร่องให้เกิดการลดปริมาณขยะ ให้ทุกชุมชน ในพื้นที่ ๑๕ ตำบลของอำเภอเมืองลำพูน นำขยะเปียกที่มาจากเศษอาหารนำมาทิ้งในพื้นที่ถังขยะฝังดินเป็นการ แปรสภาพจากขยะ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินและทำให้ชุมชนลดขยะมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองมีถังขยะเปียกดังกล่าวไว้ในบ้านของตัวเอง ขณะนี้มีชุมชน นำร่องในเขตตำบลเวียง อำเภอเมืองลำพูน นำร่อง ๓ แห่งคือ ชุมชนบ้านเวียงยอง , ชุมชนบ้านพระยืน และชุมชนบ้านแม่สารป่าแดด .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการดำเนินกรรมวิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

พฤษภาคม 1, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน จัดพิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีรับ – ส่ง ซึ่งญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิทได้ร่วมส่ง และให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ ๑ ขึ้นรถกันอย่างอบอุ่น ส่วนใหญ่ญาติก็จะเตรียมอาหารและน้ำดื่มเอาไว้ให้บุตรหลานของตนเอาไว้รับประทานในระหว่างการเดินทาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและเรียบร้อย

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เมษายน 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน (ศอ.ปส.จ.ลพ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการปล่อยขบวนรถพสกนิกรชาวลำพูน

เมษายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้ร่วมกันส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ขึ้นรถบัสไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนขึ้นรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นได้ร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนออกเดินทางขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ทำการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับก่อนออกเดินทาง พร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำน้ำดื่มและอาหารมามอบให้แก่ผู้เดินทาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบและส่งต่อให้คณะผู้เดินทาง

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูลี้)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูลี้

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูช้างสี)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูช้างสี

จังหวัดลำพูน จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมษายน 7, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ฉบับทบทวนรอบใหม่ (รอบปี ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมแก้ไขปัญหาการขายผลไม้บริเวณกาดดอยติ

เมษายน 3, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการขายผลไม้บริเวณกาดดอยติ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเข้าร่วมงานประเพณีสืบฮีตสานฮอยปอยลูกแก้ว วัดพระพุทธบาทตากผ้า

มีนาคม 30, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานจัดงานประเพณีสืบฮีตตามหอยปอยลูกแก้ว บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๔๖ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ของรัฐบาล และจากการติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ทราบว่าการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐระดับพื้นที่ มีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในระดับพื้นที่ มีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในลักษณะที่ขาดการบูรณาการและประสานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน