Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561

กันยายน 21, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (แปลงเกษตรกรรม) การขออนุญาตใช้ที่ดินหนืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร รายเทศบาลตำบลทาสบชัย ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561

กันยายน 21, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561 เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดลำพูน

กันยายน 20, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการบำนาญ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้สนใจ จำนวน 109 คน ณ กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กันยายน 12, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการจัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กันยายน 11, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการจัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อพิจารณาผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่ละประเด็นการพัฒนา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

กันยายน 4, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ อ.บารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ผ่านรายการมองเมืองเหนือ (NBT ช่อง 11) ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดการจัดงานฯระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 โดยได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่เข้าสนใจร่วมงานประเพณีสลากย้อม เมืองลำพูนฯ และร่วมเป็นเจ้าภาพต้นสลากย้อม ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

กันยายน 4, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชนเชิงท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูน

กันยายน 3, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชนเชิงท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ชุมชนแต่ละชุมชนที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ ณ ห้องประชุมกัซซัน ขุนตาลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กันยายน 3, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , นายไพฑูรย์ รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน , นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน , นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน , นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง กำนันตำบลเวียงยอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่สารป่าแดด ข้าราชการ ลูกจ้างและคณะศรัทธาประชาชนชาวตำบลเวียงยอง เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน

สิงหาคม 29, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน กับ กลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่
๑.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ สมาคมการค้า ไทย-อาเซียน , บริษัท Yong Seng Medical Trading ประเทศมาเลเซีย และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาลำพูน)
๒. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอลี้ กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง กับ บริษัทไทยโทน อินเตอร์แนลชั่นนอล จำกัด
๔.ประธาน Biz Club ลำพูน กับ ประธาน Biz Club ภูเก็ต (ผลิตภัณฑ์กระเทียมแห้งตัดแต่ง)
ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด ครั้งที่ ๔๘

สิงหาคม 29, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด ครั้งที่ ๔๘ พร้อมมอบรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี ณ ตลาดทาดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา นายสุพจน์ รังรองธานินทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด คณะกรรมการสหกรณ์ฯและสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน

สิงหาคม 28, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑

สิงหาคม 27, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือกับการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ” ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สิงหาคม 23, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ (NBT ช่อง ๑๑) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี ๒๕๖๑”

สิงหาคม 23, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนและนางอรทัย ออประยูร ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมสนทนาในรายการมองเมืองเหนือ (NBT ช่อง ๑๑) ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี ๒๕๖๑” ตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดลำไย พืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิและยกระดับมาตราฐานการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน (เชิงสะพานท่าขาม) และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน