Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการปล่อยขบวนรถพสกนิกรชาวลำพูน

เมษายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้ร่วมกันส่งประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ขึ้นรถบัสไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนขึ้นรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้นได้ร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนออกเดินทางขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ทำการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับก่อนออกเดินทาง พร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำน้ำดื่มและอาหารมามอบให้แก่ผู้เดินทาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบและส่งต่อให้คณะผู้เดินทาง

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูลี้)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูลี้

รองผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง (ประตูช้างสี)

เมษายน 12, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณซุ้มประตูช้างสี

จังหวัดลำพูน จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมษายน 7, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ฉบับทบทวนรอบใหม่ (รอบปี ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมแก้ไขปัญหาการขายผลไม้บริเวณกาดดอยติ

เมษายน 3, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการขายผลไม้บริเวณกาดดอยติ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนเข้าร่วมงานประเพณีสืบฮีตสานฮอยปอยลูกแก้ว วัดพระพุทธบาทตากผ้า

มีนาคม 30, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานจัดงานประเพณีสืบฮีตตามหอยปอยลูกแก้ว บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๔๖ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ของรัฐบาล และจากการติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ทราบว่าการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐระดับพื้นที่ มีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในระดับพื้นที่ มีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในลักษณะที่ขาดการบูรณาการและประสานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดเตรียมความพร้อม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนและระงับอัคคีภัย

มีนาคม 27, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง ประชุมร่วมกับคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนและระงับอัคคีภัย รหัสการฝึก EQ-Lpn-Ex 2017 (Earthquake Lamphun Exercise 2017) เพื่อพัฒนา จัดการสาธารณภัย โดยบูรณาการ หน่วยงาน/ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยพลเรือน หน่วยทหาร, องค์กรสาธารณกุศล, อาสาสมัคร, สถานศึกษา, ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ สามารถรับมือกับสถานการณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจะใช้การอภิปรายและการฝึกเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

มีนาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่กับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพื้นที่อื่นๆ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐

มีนาคม 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อ่านสารของ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ชนชนต้นแบบแห่งความดี ให้กับ เทศบาลตำบลป่าสักและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และร่วมบันทึกภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานได้รับรางวัลในรอบปีที่ผ่านมา

จังหวัดลำพูนจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวนรอบใหม่ (รอบปี พ.ศ.๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

มีนาคม 17, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ จัดทำแผนประจำปี ตลอดจนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของจังหวัด เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว กับหน่วยงานในจังหวัด พร้อมชี้แจงนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานเตรียมเสนอโครงการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐

มีนาคม 16, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคการระบาดของพืช) อำเภอป่าซาง

มีนาคม 16, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคการระบาดของพืช) อำเภอป่าซาง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจงหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาลำไยและเตรียมความพร้อมการจัดงานลำไย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มีนาคม 16, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาลำไย และเตรียมความพร้อมการจัดงานลำไย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเตรียมการณ์รองรับการแก้ไขปัญหาลำไย ปีการผลิต ๒๕๖๐ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รายงานปริมาณผลผลิตลำไย พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถานการ์แรงงานในพื้นที่ ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย หน่วยงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน/สำนักงานจัดหางาน ได้รายงานสถานการณ์การณ์แรงงานต่างด้าว และผลกระทบด้านแรงงานจากมิติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน