Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป้นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 21, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป้นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังวหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังวหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๑

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๐ เพื่อนคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัล “สมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดอบรมทั้งหมด ๒ รุ่น วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องตำชุมพู ชั้น ๕ โรงแรมลำพูลวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 14, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

พฤศจิกายน 14, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗:๐๐ น.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ และนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอบ้านโฮ่งโดยร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

พฤศจิกายน 13, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอบ้านโฮ่งโดยร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณหอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๑ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “คุณธรรมของนักปกครองท้องที่”

พฤศจิกายน 13, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๑ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “คุณธรรมของนักปกครองท้องที่” ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากทุกจังหวัด รวม ๙๕ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด

พฤศจิกายน 13, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ในช่วงที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๐๐๐ เครื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 13, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสนเป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน (รุ่นที่ ๗)

พฤศจิกายน 9, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ดังนี้
1.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน (รุ่นที่ ๗) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
2.พิธีปฏิญาณตนของนักศึกษาจีนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีนให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯในจังหวัดลำพูน
3.พิธีส่งมอบนักศึกษาจีน (รุ่นที่ ๗) ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯในจังหวัดลำพูน
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 8, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายหลัก ๑๕ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น การบริหารจัดการน้ำ , ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ , ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก.) เป็นต้น และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกระทงเล็กลอยน้ำประจำปี ๒๕๖๐

พฤศจิกายน 2, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่พุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกระทงเล็กลอยน้ำประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมเยี่ยมชมข่วงกาดเมืองพระเจ้าเพ่อเร่อและเปิดศูนย์การแสดงสินค้า OTOP SHOW CASE ณ ข่วงกาดเมืองพระเจ้าเพ่อเร้อ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สัสดีจังหวัดลำพูน จัดพิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารเป็นทหาร กองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ท่ามกลางผู้ปกครอง และญาติที่มาให้กำลังใจอย่างคึกคัก

พฤศจิกายน 2, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน จัดพิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีรับ – ส่ง ซึ่งญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิทได้ร่วมส่ง และให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ ๒ ขึ้นรถกันอย่างอบอุ่น ส่วนใหญ่ญาติก็จะเตรียมอาหารและน้ำดื่มเอาไว้ให้บุตรหลานของตนเอาไว้รับประทานในระหว่างการเดินทาง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เรียบร้อย และอบอุ่นทหารที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ของจังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ ร้อยละ ๔๐ เป็นบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการเอง ซึ่งทหารแต่ละนายต่างนายรู้สึกดีใจที่จะได้เข้ารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการยังมีโอกาสที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารนายสิบในอนาคตพันเอกสุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดลำพูนกล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ว่า “ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” และตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ มาตร ๗ ได้กำหนดให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตัวเองทุกคนในส่วนของจังหวัดลำพูนนั้น ได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการดำเนินการตรวจเลือกลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการในผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๗๕ นาย แบ่งเป็นทหารที่เข้าประจำการ ที่ มทบ.๓๓ จำนวน ๑๗๙ นาย , มทบ.๓๙ จำนวน๒๒ นาย , มทบ.๓๑๐ จำนวน ๓๑ นาย และ กองบิน ๔๑ จำนวน ๔๓ นาย .

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลำพูน

พฤศจิกายน 2, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลำพูน โดยพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลำพูนต่อไป ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดลำพูน