Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พฤษภาคม 29, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิต และผลิตภัณฑ์ลำไยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และหัตถอุตสาหกรรม (OTOP) งานวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐ โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ มีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมภายในงานมี การจัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดแข่งขัน ด้านการส่งเสริมการเกษตรนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ลำไย, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP,การประกวดธิดาชาวสวนลำไยลำพูน, การจัดการแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง, การจัดการประกวดร้องเพลง, การจำหน่ายผลผลิตลำไยและสินค้าเกษตร, การฟ้อนเล็บ/ฟ้อนเทียน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐, การประกวดขบวนรถประดับลำไย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการตลาด Green Market (ตลาดนัดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา )

พฤษภาคม 29, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาสักการะวัดวัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร,อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี,วัดมหาวัน และวัดจามเทวี จากนั่น เวลา ๑๖.๐๐ น. จะได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการตลาด Green Market (ตลาดนัดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา ) ที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ตลาดกลาง( อ.ต.)ป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน งานมีระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (ทต.แม่แรง)

พฤษภาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (ทต.แม่แรง) ประกาศสอบราคา25052560_0001

สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ และสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อบจ.ลพ.)

พฤษภาคม 25, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฯ และสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อบจ.ลพ.) ประกาศสอบราคา26052560_0000    

ประกาศผูชนะ e-bidding ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ ลำพูน(สนง.โยธาธิการและผังเมือง)

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผูชนะ e-bidding  ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ ลำพูน(สนง.โยธาธิการและผังเมือง) ประกาศสอบราคา24052560_0002  

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านทุ่ง (ทต.เหมืองง่า)

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านทุ่ง (ทต.เหมืองง่า) ประกาศสอบราคา24052560_0000  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

พฤษภาคม 24, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท ร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

สอบราคาก่อสร้างฌาปณสถานบ้านกอข่อย (อบต.หนองหนาม)

พฤษภาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้างฌาปณสถานบ้านกอข่อย (อบต.หนองหนาม) ประกาศสอบราคา23052560_0002

สอบราคาซื้้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวิถีครูบา(อบจ.ลำพูน)

พฤษภาคม 23, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการวิถีครูบา(อบจ.ลำพูน) ประกาศสอบราคา23052560_0000  

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (อบต.เหล่ายาว)

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (อบต.เหล่ายาว) ประกาศสอบราคา22052560_0003  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ เป็นประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ร่วมตรวจสอบคลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน ร่วมกับประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง) พร้อมคณะ ณ คลังสินค้า บริษัท เบทาโกร (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบถุงยังชีพร่วมกับผู้จัดการบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาลำพูน ให้ชุมชน “พอเพียง เพียงใจ “

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน พร้อมหน่วยงานสังกัด พมจ. เทศบาลฯบ้านกลาง มอบถุงยังชีพร่วมกับผู้จัดการบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาลำพูน ชุมชน “พอเพียง เพียงใจ “ม.๙ ต.บ้านกลาง อ.เมืองฯ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับ(พอช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ทต.เมืองลำพูน)

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ทต.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา22052560_0002  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง

พฤษภาคม 22, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง ตรวจเยี่ยมและติดตามอำนวยการแก้ไขปัญหาการนำเศษไม้ ออกจากบริเวณ หน้าฝายห้วยตั้ง โดยมีกำลังทหารจาก สนภ.๓ นทพ.กกล.รส.และชาวบ้านกำลังช่วยกันนำเศษไม้ออกจากบริเวณหน้าฝาย ซึ่งขณะนี้สามารถเคลียร์เศษไม้ออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วและกำลังทยอยนำเศษไม้ออกอย่างต่อเนื่องต่อไป

e-biddding ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 – หินใหญ่ (ชลประทานลำพูน)

พฤษภาคม 18, 2017 in ข่าวประกวดราคา

e-biddding  ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 – หินใหญ่  (ชลประทานลำพูน) ประกาศสอบราคา18052560_0001