Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป้นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 21, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป้นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังวหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 20, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังวหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สนง.โบธาธิการและผังเมือง จว.ลพ.)

พฤศจิกายน 20, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สนง.โบธาธิการและผังเมือง จว.ลพ.) ประกาศสอบราคา20112560  

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบบริจาคสิ่งของและมอบเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เนื่องใน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด”

พฤศจิกายน 20, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสิ่งของและ มอบเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้ในดำเนินงานด้านการกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาด ในงาน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมรับมอบ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูน โดยในงานจัดให้มีการออกร้านสินค้าชุมชน นิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ ในส่วนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด หัวใจใสสะอาด กาชาดช่วยปวงชน คือการเป็นผู้รับ และผู้ให้ ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ช่วยเหลือปวงชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้าน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงาน “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด” ในครั้งนี้ เพื่อนำสิ่งของและรายได้จากการจัดงาน สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย และงานกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ ,ภาครัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ร่วมบริจาค เงินและสิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนำไปประกอบกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในจังหวัดลำพูน ต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานเครือสหพัฒน์ประชารัฐร่วมใจสานพลังภาครัฐและชุมชนภายในโครงการเกษตรพอเพียง

พฤศจิกายน 17, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมเปิดงานเครือสหพัฒน์ประชารัฐร่วมใจสานพลังภาครัฐและชุมชนภายในโครงการเกษตรพอเพียง ภายในงานมีการจัดแสดงโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายสินค้าชุมชนทั้งนี้เพื่อเป้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประชารัฐเพื่อสังคมก่อนจะนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชนต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ

พฤศจิกายน 16, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิจังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีจิตอาสาอำเภอบ้านธิกว่า 300 คน ร่วมในกิจกรรมก่อนที่จะออกไปบำเพ็ญจิตสาธารณะในที่ต่างๆต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง

ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ งานสวนป่าแม่หาด -แม่ก้อ ต.แม่ลาน (ออป.เขตเชียงใหม่)

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวประกวดราคา

ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ งานสวนป่าแม่หาด -แม่ก้อ ต.แม่ลาน (ออป.เขตเชียงใหม่) ประกาศสอบราคา16102560

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วย และโรคภัยต่างๆ

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธของศาลากลางและส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดหวัดลำพูน เป็นนโยบายที่ในช่วงเวลา ๑๕:๐๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเห็นความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งหากทำสำเร็จจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วย และโรคภัยต่างๆได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๑

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ ฑฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๐ เพื่อนคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัล “สมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดอบรมทั้งหมด ๒ รุ่น วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องตำชุมพู ชั้น ๕ โรงแรมลำพูลวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 15, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหริภุญไชย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกาาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พฤศจิกายน 14, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

พฤศจิกายน 14, 2017 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗:๐๐ น.
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ และนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

พฤศจิกายน 14, 2017 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗:๐๐ น.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน