Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นวัตวิถี จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ

เมษายน 19, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นวัตวิถี จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โดยมีนางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน พันเอกนพดล คามเกตุ เสนาธิการ กกล.รส.จ.ลำพูน ปลัดอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าฯดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๑

เมษายน 19, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอำเภอบ้านโฮ่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้แทน ทสจ.ลำพูน ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมพิธีฯ

ข้าราชการ และประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

เมษายน 17, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ และประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวเป็นภาษาคำเมืองแสดงความขอบคุณและรู้สึกประทับใจข้าราชการและประชาชนชาวลำพูน ที่ได้ยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณีของบรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรสืบทอดตลอดไป และได้อวยพรให้ข้าราชการ , ประชาชน ประสบความสุขในการดำเนินชีวิตครอบครัว และประสบความเจริญก้าวหน้าหน้าในการปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ ข้าราชการ และประชาชน ชาวจังหวัดลำพูนได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประกอบพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมษายน 17, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

พระเถระรูปแรกที่ หัวหน้าส่วนราชการได้สรงน้ำ คือ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้ไปสรงน้ำ พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่วัดบ้านตอง , พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ที่วัดช่างฆ้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ล้านนา

ทั้งนี้ เวลา ๑๒.๕๙ น. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน จะร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายสำเริง ไชยเสน ,นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยอีกด้วย.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.ลำพูน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมษายน 11, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน (กศจ.ลำพูน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมษายน 11, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับบริษัทโตโยต้าล้านนา จัดขึ้น โดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วม การอบรมการขับขี่ปลอดภัย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของโตโยต้า และยังมีการจัดคลินิกช่างให้ บริการตรวจความพร้อม รถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะปฏิบัติหน้าที่จะประจำจุดบริการร่วมฯ ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลงแขก ลงน้ำกวง ลงมือ ลำน้ำกวงสะอาดใส ไร้ผักตบชวา”

เมษายน 10, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ลงแขก ลงน้ำกวง ลงมือ ลำน้ำกวงสะอาดใส ไร้ผักตบชวา” และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณประตูท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๑๕๐ คน ผลการปฏิบัติฯ สามารถกำจัดตบชวาได้ ประมาณ ๒๐ ตัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานข้อมูลเตือนภัยระดับจังหวัดของภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน

เมษายน 10, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานข้อมูลเตือนภัยระดับจังหวัดของภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรจังหวัดลำพูน โดยร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในด้านต่างๆและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรเพื่อประกอบการจัดทำรายงานข้อมูลเตือนภัยจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานงานแถลงข่าวสืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๑

เมษายน 10, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๙ เมษายน เวลา ๑๙.๓๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานงานแถลงข่าวสืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดลำพูน

e-bidding จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปงชัย ต.เหมืองจี้ และบ้านดอยแก้ว ต.ศรีบัวบาน (ท.เมืองลำพูน)

เมษายน 10, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านปงชัย ต.เหมืองจี้ และบ้านดอยแก้ว ต.ศรีบัวบาน (ท.เมืองลำพูน) ประกาศสอบราคา10042561  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง และ งานเทศกาลผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง ครั้งที่ ๑๑ ระหว่าง ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑

เมษายน 9, 2018 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง ร่วมกับจังหวัดลำพูน กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ในเขตตำบลเวียงยอง จัดงานตลาดประชารัฐต้องชม”ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง” และ งานเทศกาลผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง ครั้งที่ ๑๑ โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดงาน ในงานมีการประกวดผ้าทอยกดอก , การแสดงวัฒนธรรมชาวยอง , การจำหน่ายผ้าทอมือ , การจัดแสดงผ้าทอมือ, การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ,การแข่งขันทำลาบหมู, การแข่งขันส้มตำลีลา, การประกวดปู่สังขาร ย่าสังขาร,การประกวดหนูน้อยผ้าทอ และการประกวดธิดาผ้าทอยกดอก ซึ่ง ผู้เข้าประกวดต่างสวมผ้าทอยกดอกอันงดงามร่วมการประกวด โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้ประกอบการที่ ได้รับรางวัลในการประกวดผ้าทอยกดอกด้วยนายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง กล่าวว่า เทศบาลตำบล เวียงยอง ร่วมกับจังหวัดลำพูน กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ตำบลเวียงยอง จัดงานเทศกาลผ้าทอและของดีตำบลเวียงยองเพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผ้าทอยกดอกพร้อมยกระดับ คุณภาพสินค้า และ สร้างรายได้ ให้แก่ ผู้ประกอบการ ให้ผ้าทอยกดอกตำบลเวียงยองจังหวัดลำพูน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยในเขตบ้านแม่สารบ้านตอง มีร้านจำหน่ายผ้าทอยกดอก ที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่หลายร้าน ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชม เลือกซื้อผ้าทอคุณภาพกลับไปเป็นของขวัญ ของฝากให้แก่คนรู้จักและบุคคลในครอบครัวจึงขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานตลาดประชารัฐต้องชม”ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง” และ งานเทศกาลผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง ครั้งที่ ๑๑ ระหว่าง ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลานอเนกประสงค์ ชุมชนแม่สารบ้านตอง หมู่ ๔ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน โดยทั่วกัน.

จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงาน แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

เมษายน 9, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าวัดดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิด งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นาย ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวว่า งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง เป็นงานประจำปีของตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าฝ้าย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนชาวลำพูน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งบ้านดอนหลวง เป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากหลายและน่าภาคภูมิใจ โดยเฉพาะผ้าฝ้ายที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านในงานมี การสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทดลองทอผ้าฝ้ายได้โดยมีชาวบ้านคอยให้คำแนะนำ การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองรูปแบบกาดหมั้ว ลานขันโตก ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านและนักเรียนในตำบลแม่แรง รวมถึงการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าทอ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายแห่งล้านนา ด้วยเสียงสะล้อ ซอ ซึง ที่บรรเลงขับกล่อมจึงขอเชิญเที่ยวงาน แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่แรง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๕-๖๗๓๒.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมษายน 5, 2018 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนด้านข้างหอพักบริษัทฮาน่า จำกัด หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ในการค้าขาย รวมทั้งยกระดับการค้าขายในชุมชน โดยมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย

ทั้งนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้โชว์ฝีมือในการประกอบอาหาร ‘ผัดไทย’ ร่วมกับ ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ในร้านค้าของตลาดประชารัฐฯ ครั้งนี้อีกด้วย

e-bidding ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ ทต.มะเขือแจ้

เมษายน 5, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้  ทต.มะเขือแจ้ ประกาศสอบราคา05042561_0001  

e-bidding จ้างทำฝายต้นน้ำใน พท.ป่าสงวนแห่งชาติฯ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ลพ)

เมษายน 5, 2018 in ข่าวประกวดราคา

e-bidding  จ้างทำฝายต้นน้ำใน พท.ป่าสงวนแห่งชาติฯ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ลพ) ประกาศสอบราคา05042561