Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ประกาศ อบต.นครเจดีย์

กุมภาพันธ์ 6, 2019 in ข่าวประกวดราคา

อบต.นครเจดีย์

ประกวดราคา

กุมภาพันธ์ 6, 2019 in ข่าวประกวดราคา

อ.เมืองอ.เมือง

ประกวดราคา เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

กุมภาพันธ์ 6, 2019 in ข่าวประกวดราคา

ทต.ทาขุมเงิน

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/เผยแพร่ราคากลาง

กุมภาพันธ์ 1, 2019 in ข่าวประกวดราคา

วิทยาลัยเกษตรฯวิทยาลัยเกษตรฯ

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/เผยแพร่ราคากลาง

มกราคม 31, 2019 in ข่าวประกวดราคา

6.เวียงหนองล่อง 036

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/เผยแพร่ราคากลาง

มกราคม 31, 2019 in ข่าวประกวดราคา

5.เวียงหนองล่อง 035

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/เผยแพร่ราคากลาง

มกราคม 31, 2019 in ข่าวประกวดราคา

4.เวียงหนองล่อง 034

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/เผยแพร่ราคากลาง

มกราคม 31, 2019 in ข่าวประกวดราคา

3.เวียงหนองล่อง 033

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/เผยแพร่ราคากลาง

มกราคม 31, 2019 in ข่าวประกวดราคา

2.เวียงหนองล่อง 032

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/เผยแพร่ราคากลาง

มกราคม 31, 2019 in ข่าวประกวดราคา

1.เวียงหนองล่อง 031

กองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของถนนลูกรังเดิมให้มีความคงทนเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของถนนลูกรังเดิมให้มีความคงทนเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

วันนี้ ( 30 มกราคม 2562 ) ที่ศาลา SML บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในพื้นที่ , มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง นอกจากนี้ในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอาชีวศึกษามาให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์แก่ ผู้ร่วมงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน ให้บริการตัดผมแก่ผู้ร่วมงาน และหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง มาให้บริการตรวจวัดความดัน และฝังเข็มแก่ผู้ร่วมงาน
พันเอกรุ่งเพชร คนทัด ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้เพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกเส้นทางเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังและมีการชำรุด ซึ่งส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต และเป็นความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 เส้นทาง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน หน่วยได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 6 เส้นทาง, อำเภอลี้ จำนวน 11 เส้นทาง และอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 1 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 เส้นทาง ปัจจุบันทุกเส้นทางได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญตลอดห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กรมทหารช่างที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการทำการเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยมีหน่วยงานต้องปรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเครือข่ายภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการออกหน่วยให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรรวมถึงร่วมนำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ทั้งในด้านพืช ด้านน้ำ ด้านดิน การประมง ปศุสัตว์ การบัญชี กฎหมายและอื่นๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแทพย์เคลื่อนที่

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันอังคาร ที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแทพย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนบ้านป่าแป๋ ร่วมพิธีเปิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยในวันนี้เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่นอที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าพลู ประกอบด้วยการให้บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการตรวจสุขภาพจิตรเคลื่อนที่ การแนะนำฝึกอาชีพ และการให้บริการของหน่วยต่างๆ ทีมาร่วมกิจกรรม ซึ่งประชาชนที่มารับบริการต่างรู้สึกดีใจที่หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาให้บริการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยภายในหมู่บ้านชึ่งเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นและมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วย เพื่อให้มีกำลังใจและมีความหวังในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 : รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 : รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ และร่วมให้กำลังใจตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำพูน ทีม “Damon” จาก รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Teenage ในครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

มกราคม 31, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรให้ได้รับความรู้ถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ โดยมีการจัดฐานถ่ายทอดความรู้ 5 ฐานดังนี้
1.ฐานการลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
2.ฐานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
3.ฐานการผลิตข้าวคุณภาพ เช่น การปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าว , การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว
4.ฐานการรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงการตลาดข้าว
5.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีนายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 200 คน เข้าร่วมเปิดงานฯดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน