Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

พฤศจิกายน 18, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงานการประชุมต.ค. 2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2557

กรกฎาคม 24, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสารเผยแพร่

             ตามที่จังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จ.ลพ.) ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นั้น                       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphun.go.th    Download

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

มิถุนายน 18, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน พ.ค.57

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

พฤษภาคม 26, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน เม.ย.57

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

เมษายน 24, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน มี.ค.57

รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2557

เมษายน 22, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสารเผยแพร่

     ตามที่จังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดลำพูน (กรอ.จ.ลพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นั้น      ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุมตามแนบ >>> ดาว์นโหลด <<<

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

มีนาคม 19, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน ก.พ.57

รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดลำพูนฯ ครั้งที่ 1/2556

มีนาคม 10, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสารเผยแพร่

ตามที่จังหวัดลำพูนจัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดลำพูนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น.           ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุมตามแนบ >> ดาว์นโหลด <<

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

กุมภาพันธ์ 20, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน ม.ค.57

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

มกราคม 27, 2014 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน ธ.ค.56

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

ธันวาคม 17, 2013 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน พ.ย.56

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

พฤศจิกายน 18, 2013 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน ต.ค.56

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖

ตุลาคม 21, 2013 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน ก.ย.56

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

กันยายน 19, 2013 in รายงานการประชุม, เอกสาราชการ, เอกสารเผยแพร่

รายงาน ส.ค.56

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

มีนาคม 13, 2013 in รายงานการประชุม