กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
 
 

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 
     
พ.อ.ต.สรายุทธ มหาไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสรศักดิ์ ใจบุญทา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอภิญญา มะโนตื้อ
นิติกร

นางสาวมัลลิกา ศรีริทิพย์
นิติกร

นางสาวเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ
นิติกร

     
นายธรรศ กนกวราสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางจันทิมา อุดแจ่ม
เจ้าหน้าที่งาน สคบ.
ช่วยงานหน้าห้อง ผวจ.
     

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700