ผังองค์กรสำนักงานจังหวัดลำพูน
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

 

นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวอรุณี โปธา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

         
จ.ส.ต.อุทัย สาธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเนตรนภา จารุวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พ.อ.อ.สุรพล ศิริคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.อ.ต.สรายุทธ มหาไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ ชัยอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         

นางณีรนุช นามธง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสรศักดิ์ ใจบุญทา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวธารินี นพบุรี
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

         

นายอัศวิน วงศ์ปิ่นเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวิทยา สาระไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธรรศ กนกวราสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชญาณิศา ไชยวงศา
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

         
 
- ว่าง -
นายสาทิส กรัดศิริ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
-
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวอภิญญา มะโนตื้อ
เจ้าหน้าที่งาน สคบ.
นางสาวสุภัจชรี จันทร์ศิลป์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
         
นายเอนก ใจหาญ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นางสาวธิดารัตน์ พิศไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมัลลิกา ศรีริทิพย์
นิติกร ศูนย์ดำรงธรรม

 

         
นางสาวศิวิณนา มิสละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกัญจน์กมล ปัญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่วยงานหน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นางสาวเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ
นิติกร ศูนย์ดำรงธรรม
         
 
 
นางพรพรรณ คำอักษร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

นายรัฐกรณ์ ชูยกปิ่น
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจันทิมา อุดแจ่ม
เจ้าหน้าที่งาน สคบ.
 
         
 
   
นางปุณยนุช รังษี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายสุรนาถ ใจหาญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
         
 
   
นายจีระศักดิ์ ไชยอินต๊ะไพร
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
 
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
         
 
   
นายชัฐ อภิโชคชัยชาญ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
 
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
         

นายมานิตย์ คำภีระ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชุติวรรณ โมเสาร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

         
 
   
นายชูเกียรติ เอื้อทาน
พนักงานขับรถยนต์
 

 

   
         
 
   
นายพิสัณห์ ไชยพิจิตร
พนักงานขับรถยนต์
 
   
         

-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

         
       
นางสาวฐิติพร คำลือสัก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
       
         
       
นางสาวสร้อยนภา กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
         
       
นางสาวศรินญา สุทธหลวง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
       

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700