วิสัยทัศน์

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยยึดหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรม ตามมาตรฐานกาชาดสากล

พันธกิจ

1.  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่เดือดร้อนตามหลักมนุษยธรรม
2.  ส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาด บริการโลหิต และบริการดวงตา
3.  เป็นตัวแทนดำเนินงาน ของสภากาชาดไทย ในจังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

 1.  นายมานิต             ปุรณะพรรค์               17  ม.ค.  2504        -          5  มี.ค.  2506
2.  นางสินีนารถ          น.ปุรณะพรรค์             6  มี.ค.  2506        -        20  พ.ย.  2509
3.  นางวัลลี               เทพหัสดิน ณ อยุธยา    21  พ.ย.  2509        -        19  พ.ย.  2510
4.  นางลอดไหว          ทัศนาญชลี                20  พ.ย.  2510        -        15  พ.ค.  2516
5.  เจ้าพงษ์แก้ว          ณ ลำพูน                   20  ส.ค.  2516         -        16  ก.ค.  2517
6.  นางแววดาว           ภุชงคกุล                   17  ก.ค.  2517         -        19  ส.ค.  2518
7.  เจ้าพงษ์แก้ว          ณ ลำพูน                   20  ส.ค.  2518         -        19  ส.ค.  2522
8.  นางสุดสวาท          โกไศยกานนท์             20  ส.ค.  2522         -        30  ก.ย.  2523
9.  นางชวลี               พึ่งแสง                       7  พ.ย.  2523         -        30  ก.ย.  2527
10.นางมาลินี              รัฐคำไทย                  31  ต.ค.  2527         -        30  ก.ย.  2529
11.นางรำพรรณ          โภคะกุล                   31  ต.ค.  2529         -        19  ส.ค.  2532
12.นางพรเพ็ญ           อินทรนาค                 11  ต.ค.  2532         -        30  ก.ย.  2534
13.นายสนิทวงศ์          อุเทศนันทน์               11  ต.ค.  2534         -        28  ก.ค.  2535
14.นางเชิญพิศ           พิเรนทร                   29  ก.ค.  2535         -        30  ก.ย.  2536
15.นางจินตนา            พัฒโน                      22  ต.ค.  2536         -        30  ก.ย.  2539
16.นางศกลวรรณ        นันทมนตรี                   7  ต.ค.  2539         -        30  ก.ย.  2540
17.นางประกายแก้ว      รัตนนาคะ                  21  ต.ค.  2540         -        15  เม.ย. 2541
18.นางอรชุลี              บำเพ็ญสิทธิ์               16 เม.ย.  2541         -        30  ก.ย.  2542
19.นางมัณฑนา           นราดิศร                     1  ต.ค.  2542         -        30  ก.ย.  2545
20.นางนันทิยา            เสถียรนาม                   1  ต.ค.  2445         -        30  ก.ย.  2547
21.นางอินทิรา            พัวสกุล                      1  ต.ค.  2547         -          4 มิ.ย.  2549
22.นางกัญจน์วิภา        ฤทธิประศาสน์               5  มิ.ย.  2549         -          5 พ.ค.  2551
23.นางสุเนตรา           นิมานันท์                     6  พ.ค.  2551        -          8 ต.ค.  2551
24.ดร.ดิเรก              ก้อนกลีบ                    9  ต.ค.  2551         -        10 มี.ค. 2554
25.นางเสาวลักษณ์       อภิวาท                       4  เม.ย. 2554         -        30 ก.ย. 2554

26.นางทองพิน       ขันอาสา                       24  พ.ย. 2554         -        7 ต.ค. 2555
27.นางศิริพรรณ       หาญพาณิชย์                26  พ.ย. 2555         -        30 ก.ย. 2556
28.นางจงกลณี       กล่าวสุนทร                    1  ต.ค. 2556         -      
30 ก.ย. 2557
29.นางปาจรีย์       อ่อนสอาด                    1  ต.ค. 2557         -      ปัจจุบัน

ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

พ.ศ. 2504

วันที่ 27 มกราคม 2504  สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการก่อตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้น ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดพระนครและธนบุรี)  และทำพิธีเปิดเหล่ากาชาดจังหวัด 69 จังหวัด โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนสภากาชาดไทย ในการช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย และราษฎรที่เดือดร้อนในถิ่นทุรกันดาร และท้องถิ่นทั่วไปตามความจำเป็น สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาด การบริการโลหิต และการบริการดวงตาสภากาชาดไทย
          เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2504 โดยมีนายกเหล่า    กาชาดจังหวัดคนแรก คือนายมานิต  ปุรณะพรรค์ และตั้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้างสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหลังใหม่ ขึ้นในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และทำพิธีเปิดอาคารสำนักงาน  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2539 โดยท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
          ต่อมาในสมัยของ นายดิเรก ก้อนกลีบ ได้ย้ายมามาดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เห็นว่าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนหลังเดิมคับแคบ จึงดำริให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ขึ้น ในบริเวณที่ว่างข้างสำนักงานเหล่ากาชาดหลังเดิม โดยก่อสร้างเป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เล่นระดับ ทรงล้านนาประยุกต์  เริ่มการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2552 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2552 และได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารใน  วันที่ 11 มิถุนายน 2553

หลักการกาชาด
หลักการกาชาด เป็นหลักการดำเนินงานของสภากาชาดทั่วโลก
โดยเป็นผลมาจากมติการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2508
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2549 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ADMIN