ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
งานการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

กรมการปกครอง 

กรมการพัฒนาชุมชน

 • บริการข้อมูล จปฐ ข้อมูลกลุ่ม องค์กรในงานพัฒนาชุมชน
 • ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 • ระบบการรับเรื่องร้องเรียนกองการเจ้าหน้าที่

 กรมที่ดิน

 • การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม( ขาย, ขายฝาก, ให้, จำนอง)
 • การขอรับมรดก
 • การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน
 • การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ตรวจกรรมสิทธิ์ ขอคัดถ่ายเอกสาร
 • การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 • การรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
 • การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 • บริการแบบแปลนก่อสร้าง (แบบบ้าน)
 • บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
 • บริการตอบข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • บริการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
 • บริการแผนที่ทั่วไป
 • บริการการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ได้แก่ งานอาคาร งานเขื่อน งานทางระบายน้ำ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานระบบป้องกันน้ำท่วม งานทาง งานสะพาน และงานปรับปรุงภูมิทัศน์
 • บริการขอรับคำปรึกษาและตรวจสอบด้านการผังเมือง
 • บริการรับแจ้งเบาะแสอาคารอาจเป็นภยันตราย
 • บริการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมประปานครหลวง

 • การติดตั้งประปาใหม่
 • บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
 • ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง
 • บริการคำนวณค่าน้ำ
 • งานรับคำร้อง แจ้งเหตุ รับเรื่องร้องเรียน และงานบริการสาขา 

การประปาส่วนภูมิภาค

 • งานบริการที่สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
 • งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

การไฟฟ้านครหลวง

 • การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
 • Call Center 1130
 • งานขอใช้ไฟฟ้า
 • งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
 • ที่ตั้งและหมายเลขติดต่อการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต และ 13 สาขาย่อย
 • แบบรายงานที่ให้บริการที่ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัด
 • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • งานบริการที่สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
 • งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

องค์การตลาด

 • งานบริการที่สามารถดำเนินการได้เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
 • งานบริการประชาชนที่หน่วยงานมี ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506