ความเป็นมาของศูนย์ดำรงธรรม
        การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        บทบาทหน้าที่
        การร้องเรียน/ร้องทุกข์
        งานบริการประชาชน
        ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
 
 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ

จังหวัดลำพูน จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จึงได้รับนโยบาย “แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่” โดยทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

 
 
 
 << ย้อนกลับ
 วันที่ : 24 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506