การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
        โครงสร้าง
        ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
        ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนงานบริการประชาชน
        ขั้นตอนการให้บริการ
        ประกาศ/คำสั่ง คสช.
        การดำเนินงานตามนโยบาย คสช.
        งานการให้บริการประชาชน
        คู่มือให้บริการเรื่องร้องเรียน
        งานบริการของภาครัฐ
        งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        โทรศัพท์สายด่วน
        คู่มือศูนย์ราชการสะดวก
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน...
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นางกุลณี อิศดิชัย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่ิร่วมแก้ไขปัญฆาของประชาชนให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป 
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [16 ก.พ. 2559]   อ่านต่อ >>
 
ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูนและเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย...
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูน โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [10 ก.พ. 2559]   อ่านต่อ >>
 
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙...
   วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ด...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [01 ก.พ. 2559]   อ่านต่อ >>
 
ชาวบ้าน อำเภอลี้เข้าร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกครอบครองผืนป่า...
  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชาวบ้าน อำเภอลี้ จำนวน ๒๐ คน เข้าร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกครอบครองผืนป่า กรณีชาวบ้านและนายทุน บุกรุกผืนป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [04 พฤ.ย. 2558]   อ่านต่อ >>
 
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘...
   วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และพิจารณาการตรวจสอบและป...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [06 ก.ค. 2558]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการบุกรุกที่ดินและลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเม...
   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการบุกรุกที่ดินและลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ชุมชนช่างฆ้อง) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจั...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [25 มี.ค. 2558]   อ่านต่อ >>
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc...
    วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กับกร...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [24 ก.พ. 2558]   อ่านต่อ >>
 
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก)...
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก) เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก)...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [03 ก.พ. 2558]   อ่านต่อ >>
 
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน(ส่วนแยก)...
   วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก) เพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ดำรงธ...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [22 ม.ค. 2558]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับสำนักสงฆ์บ้านเด่นนกแต้ เมืองลำพูน ผลทั้งสองฝ่ายพึงพอใจในข้อตกลง...
  วันที่ 17 พ.ย.57 เวลา 10.00 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน จัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น กรณีความขัดแย้งระหว่างราษฎรบ้านเด่นนกแต้ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กับสำนักสงฆ์เด่นนกแต้ ที่หน...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [20 พฤ.ย. 2557]   อ่านต่อ >>
 
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน...
 
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ประจำ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลำพูน ซึ่ง ทำหน้าที่ รับแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ซึ่ง ขณะนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประขาชน รวม 162 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไข สามารถยุติเรื่องได้ 128 เรื่อง และ อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา ...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [17 พฤ.ย. 2557]   อ่านต่อ >>
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน...
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้่ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [03 พฤ.ย. 2557]   อ่านต่อ >>
 
ราษฎรตำบลบ้านเรือน ร้องศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำพูน ตรวจสอบฟาร์มสุกรต้นเหตุกลิ่นเหม็น...
 
วันนี้ (27 ต.ค.57) เวลาประมาณ 09.30 น. ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประมาณ 40 คน นำโดย นายพล ดำธรรม กำนันตำบลบ้านเรือน เดินทางมายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ให้ช่วยตรวจสอบฟาร์มสุกรต้นเหตุกลิ่นเหม็นที่ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าส...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [28 ต.ค. 2557]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน รับเรื่องร้องเรียนจากสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)...
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน รับเรื่องร้องเรียนจากสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) กรณีการดำเนินตามแผนแม่บทการแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม ก่อนการประกาศใช้แผนดังกล่าว...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [14 ต.ค. 2557]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุพรรรณ ...
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุพรรรณ กรณี ผอ.โรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [14 ต.ค. 2557]   อ่านต่อ >>
 
 
พบทั้งหมด 2 หน้า   1   2  

 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506
>>>>