การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม
        โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
        ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
        ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร
        ส่วนงานบริการประชาชน
        ขั้นตอนการให้บริการ
        ประกาศ/คำสั่ง คสช.
        การดำเนินงานตามนโยบาย คสช.
        งานการให้บริการประชาชน
        คู่มือให้บริการเรื่องร้องเรียน
        งานบริการของภาครัฐ
        งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        โทรศัพท์สายด่วน
        คู่มือศูนย์ราชการสะดวก
ลิงค์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 7 สิงหาคม 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และเขต 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ไทขช่วยไทย จังหวัดลำพูน...
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และเขต 15 ได้ประชุมร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ของตลาดแต่ละประเภท...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [11 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560...
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อสรุปข้อมูลและผลการเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน และจำนวนพื้นที่ตลาดตามโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดลำพูน<...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [10 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ...
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยได้จัดเตรียมจุดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งมีกำหนดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อเชิญชวนประชาชนและผู้ประก...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [09 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน...
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับ นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 พร้อมคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. บก.ควบคุม กกล.รส.จ.ลพ. ที่ท...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [09 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ...
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเสนอข้อมูลการจัดทำฐานข้อมูลตามโครงการตลาดประชารัฐ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการแล...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [09 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)...
  วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังการแจ้งแนวทางการดำเนินโคร...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [02 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ครั้งที่ 10/2560...
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อสรุปผลประมวลรายงานกระทรวงมหาดไทยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในการรายงานรอบที่ 10 กำหนดให้รายงานผลภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 256...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [02 พฤ.ย. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน...
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นางกุลณี อิศดิชัย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่ิร่วมแก้ไขปัญฆาของประชาชนให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป 
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [16 ก.พ. 2559]   อ่านต่อ >>
 
ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูนและเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย...
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดลำพูน โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [10 ก.พ. 2559]   อ่านต่อ >>
 
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙...
   วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ด...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [01 ก.พ. 2559]   อ่านต่อ >>
 
ชาวบ้าน อำเภอลี้เข้าร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกครอบครองผืนป่า...
  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชาวบ้าน อำเภอลี้ จำนวน ๒๐ คน เข้าร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกครอบครองผืนป่า กรณีชาวบ้านและนายทุน บุกรุกผืนป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [04 พฤ.ย. 2558]   อ่านต่อ >>
 
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘...
   วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และพิจารณาการตรวจสอบและป...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [06 ก.ค. 2558]   อ่านต่อ >>
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน จัดประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการบุกรุกที่ดินและลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเม...
   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการบุกรุกที่ดินและลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน (ชุมชนช่างฆ้อง) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจั...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [25 มี.ค. 2558]   อ่านต่อ >>
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc...
    วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กับกร...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [24 ก.พ. 2558]   อ่านต่อ >>
 
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก)...
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก) เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน (ส่วนแยก)...
   
  ผู้ประกาศ : ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน  [03 ก.พ. 2558]   อ่านต่อ >>
 
 
พบทั้งหมด 3 หน้า   1   2   3  

 
 
 
 
     
Untitled Document
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สายด่วน 1567
โทรศัพท์ 0-5356-0506
>>>>