หน้าหลัก
      สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
      คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
 
 
 
      คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
      VDO แนะนำแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

      Power Point ขั้นตอนการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

      พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540
      คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ พ.ศ.2540
      สาระสำคัญ และขอบเขต การใช้สิทธิ ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540
      ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540

      สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บันทึกข้อตกลง (MOU) จังหวัดลำพูน


    ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการในจังหวัด
 
     มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังนี้
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
               โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
               สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
               สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ
               กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ ฯลฯ
               ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

      มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

      มาตรา ๙(๒) การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
       มาตรา ๙(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำป
      มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      มาตรา ๙(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
      มาตรา ๙(๖) สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ
      มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
      มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
               สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
               กฎหมาย อนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
      สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน
      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ
 
    กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำพูน
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานจังหวัดลำพูน
        วันที่ 3 ธ.ค. 2557 เวลา 09.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย... ( คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม )

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดลำพูน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ชั้น 1 อาคารสำนักงาน
        เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า... ( คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม )

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจั
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร... ( คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม )

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน (ด้านหลัง)

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร 0-5351-1192 ต่อ 27942 โทรสาร 0-5351-1192 E-mail : lamphun.gov@gmail.comเริ่มนับ 22 มีนาคม 2552